อภิปรายในเรื่อง "สภาวะแวดล้อมโลกทางด้านการเมืองและผลกระทบตอความมั่นคงของประเทศไทย" ณ หอประชุมพิบูลสงคราม เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐

ภาพการอภิปรายโดย.-

- ดร. วีรพงษ์  รามางกูร  อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

- ศ.ดร. ไชยวัฒน์  ค้ำชู  อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

อภิปรายในเรื่อง "สภาวะแวดล้อมโลกทางด้านการเมืองและผลกระทบตอความมั่นคงของประเทศไทย"  ณ หอประชุมพิบูลสงคราม เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยมีผู้แทนนักศึกษา วปอ.รุ่นที่ ๕๙ เป็นผู้ดำเนินรายการ

 
ข่าวสารสถาบัน
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.