สัมมนาวิชาการ ครั้งที่ ๒ เรื่อง "การขับเคลื่อนและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในทุกมิติ สนับสนุนแนวทางประเทศไทย ๔.๐"

พลโท ไชยอนันต์ จันทคณานุรักษ์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ ๒ เรื่อง "การขับเคลื่อนและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในทุกมิติ สนับสนุนแนวทางประเทศไทย ๔.๐"  เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ ณ อาคารหอประชุมพิบูลสงคราม วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

 
   
   

 
ข่าวสารสถาบัน
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.