พิธีเปดการอบรม article

เมื่อวันศุกรที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ พลเอก สุรพงษ สุวรรณอัตถ ผูบัญชาการทหารสูงสุด ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปดการอบรม หลักสูตรผูนำ พอเพียงเพื่อความมั่นคง รุนที่ ๓   ณ หอประชุมพิบูลสงคราม วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ  
ข่าวสารสถาบัน
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.