ReadyPlanet.com
พิธีเปิดการศึกษา article

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๖๓ ณ หอประชุมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 

 

 

 
ข่าวสารสถาบัน