คลิกที่นี่...เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

 การบรรยายพิเศษ HA / DR

การบรรยายพิเศษให้กับ นศ.วปอ.มิตรประเทศ เรื่อง Humanitarian Assistance and Disaster Relief (HA/DR) เมื่อ ๒๑ ม.ค.๕๙ เวลา ๑๓๐๐ ณ ห้องบรรยาย ๑๒๑ เป็นพื้นฐานการทำ Supporting Strategy ของ นศ.ต่างชาติ

การดุกิจการและศึกษาภูมิประเทศภาคเหนือ ของ นศ.วปอ.รุ่นที่ 58

พล.ท.ไชยอนันต์  จันทคณานุรักษ์ ผอ.วปอ.ฯ นำ นศ.วปอ.รุ่นที่ 58 เดินทางดูกิจการฯ พื้นที่ภาคเหนือ ระหว่าง 11 - 17 ม.ค.59 เพื่อตรวจสอบสภาวะแวดล้อมซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งในการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติ ตามโครงการและหลักสูตรการศึกษา ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ กำแพงเพชร พิษณุโลก ตาก ลำปาง เชียงราย เชียงใหม่ เป็นต้น นอกจากนี้คณะนักศึกษายังได้จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ด้วย

การสัมมนาวิชาการครั้งที่ ๑ ยุทธศาสตร์การสร้างความปรองดองฯ

 เมื่อ ๒๒ - ๒๔ ธ.ค.๕๘ นศ.วปอ.รุ่นที่ ๕๘ ได้ร่วมกันสัมนาวิชาการ เรื่อง ยุทธศาสตร์การสร้างความปรองดองสมานฉันท์อย่างเป็นรูปธรรม

นศ.ต่างชาติ ร่วมงานเลี้ยงรับรองเพื่อเฉลิมฉลองโอกาสการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘

 นศ.ต่างชาติ (วปอ.๕๘) ร่วมงานเลี้ยงรับรองเพื่อเฉลิมฉลองการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ๓๑ ธ.ค.๕๘ ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ 

การเดินทางดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของ นศ.วปอ.รุ่นที่ 58

พล.ท.ไชยอนันต์  จันทคณานุรักษ์ ผอ.วปอ.ฯ นำ นศ.วปอ.รุ่นที่ ๕๘ เดินทางดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่าง ๑๔ - ๒๐ ธ.ค.๕๘ ซึ่งเป็นการตรวจสอบสภาวะแวดล้อมในการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติ

กิจกรรมเทิดพระเกียรติ ๕ ธันวามหาราช

นศ.วปอ.รุ่นที่ ๕๘ ร่วมวานพานพุ่มสักการะพระบรมฉายาสาทิศลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ กองบัญชาการกองทัพไทย

พิธีปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี

 ผอ.วปอ. และข้าราชการ ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน 

การเดินทางดูกิจการประเทศรอบบ้าน ของ นศ.วปอ.รุ่นที่ 58

นศ.วปอ.รุ่นที่ 58 เดินทางดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศ ณ ต่างประเทศ (รอบบ้าน) ระหว่าง ๒๓ - ๒๗ พ.ย.๕๘ อาทิ จีน เมียนม่าร์ เวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย/สิงคโปร์ 

ผบ.ทสส. กรุณาบรรยายให้แก่หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๕๘

พล.อ.สมหมาย  เกาฏีระ ผบ.ทสส. กรุณาบรรยาย วิชา ป-๒ บทบาทของกองทัพในการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ ให้แก่ นศ.วปอ.รุ่นที่ ๕๘ เมื่อ ๑๙ พ.ย.๕๘ เวลา ๐๙๐๐ ณ หอประชุมพิบูลสงคราม

พิธีเปิดการศึกษา วปอ.รุ่นที่ ๕๘

ดร.วิษณุ  เครืองาม รอง นรม. กรุณาเป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตร วปอ.รุ่นที่ ๕๘ เมื่อ ๑๒ พ.ย.๕๘ เวลา ๐๙๐๐ ณ หอประชุมพิบูลสงคราม 

หน้า 10/22
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  [ถัดไป]
[Go to top]TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.