ReadyPlanet.com
คลังภาพ / Photo Gallery
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 10 สิงหาคม 2016
ชื่ออัลบั้ม : พิธีเปิดการฝึกร่วม วสท. วปอ.ฯ ปี ๕๙
รายละเอียด:

  เมื่อ ๑๐ ส.ค.๕๙ พลโท ไชยอนันต์  จันทคณานุรักษ์ ผอ.วปอ.ฯ นำข้าราชการ วปอ. และ นศ.วปอ.๕๘ ที่ทำหน้าที่เป็นกองบัญชาการแห่งชาติ National Command (NATCOM) เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกร่วม วสท. วปอ. วทบ. สจว. และ รร.สธ.เหล่าทัพ ประจำปี ๕๙ ณ หอประชุมพิบูลสงคราม วปอ.สปท. โดยมี พล.อ.วิเชียร  ศิริสุนทร รอง ผบ.ทสส.(๑) เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผบ.วสท.ฯ , ผบ.รร.สธ.เหล่าทัพ และ นศ./ ผู้เข้าร่วมการฝึกของทุกสถาบัน 

จำนวนรูป : 5 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 4 สิงหาคม 2016
ชื่ออัลบั้ม : การดูกิจการ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (วปอ.๕๘)
รายละเอียด:

 เมื่อ ๓ ส.ค.๕๙ พล.ท.ไชยอนันต์  จันทคณานุรักษ์ ผอ.วปอ.ฯ นำคณาจารย์และ นศ.วปอ.๕๘ ไปศึกษาดูงานองค์กรที่ประสบความสำเร็จ เพื่อเป็นกรณีศึกษาในเรื่องการบริหารจัดการยุคใหม่ และมีการพัฒนาองค์กรและพนักงานภายใต้กรอบแนวคิดทางยุทธศาสตร์  โดยเริ่มดูงานหน่วยแรกวันนี้ที่ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดย รศ.ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย กรุณาให้การต้อนรับ บรรยายสรุป แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และนำชมโครงการสำคัญๆ ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งได้รับเกียรติให้ปลูกต้นไม้ เป็นที่ระลึกในบริเวณมหาวิทยาลัย และ นศ.วปอ.๕๘ ได้บริจาคเงินจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้ทางมหาวิทยาลัย เพื่อใช้่ในกิจกรรม CSR และทุนการศึกษาด้วย

จำนวนรูป : 13 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 1 สิงหาคม 2016
ชื่ออัลบั้ม : การดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศภาคใต้ของ นศ.วปอ.๕๘
รายละเอียด:

         เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ ก.ค.๕๙ พล.ท.ไชยอนันต์  จันทคณานุรักษ์ ผอ.วปอ.ฯ ได้นำคณาจารย์ และ นศ.วปอ.รุ่นที่ ๕๘ เดินทางไปดูกิจการภาคตะวันตก ณ จว.กาญจนบุรี โดยเข้ารับฟังการบรรยายสรุปและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นสำคัญๆ จากส่วนราชการและหน่วยงานหลักของ จว. ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด , ปัีญหาการบุรุกทรพยากรธรรมชาติ , การค้าชายแดน , ท่าเรือน้ำลึกทวาย ,  ปัญหาชายแดนในพื้นที่รับผิดชอบของ พล.ร.๙ / กกล.สุรสีห์ รวมทั้งรับชมการตรวจสภาพความพร้อมรบของ กรม ร.ฉก. อีกด้วย  

          จากนั้นได้นำคณะ นศ. ร่วมทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ได้แก่ การมอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ เทิดไท้ปีมหามงคลของ จว. และมอบเครื่องมืองทางการเกษตรให้แก่ พล.ร.๙ สำหรับในภาคบ่ายเป็นการทัศนศึกษาสถานที่สำคัญ่ทางวัฒนธรรมและกีฬาสัมพันธ์ 

จำนวนรูป : 25 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 4 กรกฎาคม 2016
ชื่ออัลบั้ม : ผ้าป่าสามัคคีตามโครงการ ๑ วัด ๑ โรงเรียน ๑ ชุมชน ณ วัดจันทร์สโมสร
รายละเอียด:

 เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๓ ก.ค.๕๙  พล.ท.ไชยอนันต์  จันทคณานุรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ พร้อมด้วยข้าราชการ และ นศ.วปอ.รุ่นที่ ๕๘ รวมทั้ง บริษัทบุญรอดบริเวอรี่ จำกัด ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดจันทรสโมสร และมอบอุปกรณ์สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนวัดจันทรสโมสร พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่ชุมชนวัดจันทรสโมสร รวมมูลค่า 373,486.-บาท กิจกรรมสาธารณกุศลครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของบก.ทท. "1 วัด 1 โรงเรียน 1 ชุมชน "


จำนวนรูป : 9 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 20 มิถุนายน 2016
ชื่ออัลบั้ม : การประชุมวิชาการ ๖ สถาบัน ครั้งที่ ๗
รายละเอียด:

 เมื่อ ๒๐ มิ.ย.๕๙ เวลา ๐๙๐๐ นายสุรเกียรติ  เสถียรไทย อดีตรองนายกรัฐมนตรี และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กรุณาให้เกียรติเป็นองค์ปาฐก งานวิชาการระหว่างการศึกษาด้านความมั่นคงระดับสูง ครั้งที่ ๗ ในหัวข้อ การขับเคลื่อนประเทศไทยหลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน How to Drive Thailand to AC ณ หอประชุมพิบูลสงคราม วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. ร่วมกับสถาบันการศึกษาด้านความมั่นคงระดับสูงอีก ๕ สถาบัน ประกอบด้วย วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า (ปปร.)  สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (TEPCoT)  สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (วตท.) และสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (พตส.) และหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) สำหรับในปีนี้หมุนเวียน วปอ. เป็นเจ้าภาพอีกครั้ง


จำนวนรูป : 40 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 10 มิถุนายน 2016
ชื่ออัลบั้ม : การดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศภาคตะวันออก ของ นศ.วปอ.๕๘
รายละเอียด:

เมื่อ ๖ - ๑๐ มิ.ย.๕๙ พล.ท.ไชยอนันต์  จันทคณานุรักษ์ ผอ.วปอ.ฯ ได้นำนักศึกษา วปอ.รุ่นที่ ๕๘ เดินทางดูกิจการพื้นที่ภาคตะวันออก ประกอบด้วยจังหวัดนครนายก สระแก้ว ระยอง จันทบุรี ตราด ชลบุรี ซึ่งเป็นการเดินทางไปตรวจสอบสภาพแวดล้อมตามที่หลักสูตรกำหนดแล้ว นศ.ยังได้ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคมในพื้นที่ อ.เมือง จว.สระแก้ว "โครงการสร้างบ้านเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ครบ 70 ปี" จำนวน 7 หลัง มูลค่ารวมทั้งสิ้น 700,000.-บาท และร่วมกันมอบถุงยังชีพที่รับมอบมาจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จำนวน 300 ถุงให้แก่ราษฏรในพื้นที่ด้วย 

จำนวนรูป : 29 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 3 มิถุนายน 2016
ชื่ออัลบั้ม : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานถุงยังชีพของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา ฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
รายละเอียด:

         วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ฯ สำนึกในพระกรุณาคุณในโอกาสที่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานถุงยังชีพ จำนวน ๓๐๐ ชุด และปลอกแขนจำนวน ๑๐ อัน ของมูลนิธิอสาเพื่อนพึ่ง (ภา ฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย  โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ พิชิต สุวรรณประกร รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา ฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ มอบแด่ พลโท ไชยอนันต์ จันทคณานุรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ฯ  เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

         ทั้งนี้ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ฯ จะได้นำไปแจกจ่ายให้กับราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ในโอกาสทำกิจกรรม CSR ในการเดินทางศึกษาและดูงานภูมิประเทศภาคตะวันออกของนักศึกษา วปอ. รุ่นที่ ๕๘   ระหว่างวันที่  ๖ – ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙

จำนวนรูป : 6 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 2 มิถุนายน 2016
ชื่ออัลบั้ม : การเข้าเยี่ยมชมกิจการของ วปอ.สปท. ของคณะ วปอ.มิตรประเทศ
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙  คณะผู้บริหารและนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรของสาธารณรัฐอินเดีย และสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ได้เข้าเยียมคำนับ พลโท ไชยอนันต์ จันทคณานุรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร และฟังบรรยายสรุปกิจกรรมของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ตามลำดับ

จำนวนรูป : 19 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2016
ชื่ออัลบั้ม : สถาปนา วปอ.๖๑ ปี
รายละเอียด:

  เมื่อ ๒ ก.พ.๕๙ พลเอก สุภกิจ นุตสถิตย์ ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ พร้อมด้วยอดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติ ร่วมตักบาตรพระสงฆ์ ๖๒ รูป และร่วมพิธีสงฆ์ ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร วปอ. เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ ๖๑ ปี 

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 19 มกราคม 2016
ชื่ออัลบั้ม : ดูงานภาคเหนือ วปอ.58
รายละเอียด:

พลโท ไชยอนันต์  จันทคณานุรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราขอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ นำ นำนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ) รุ่นที่ 58 เดินทางดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศในพื้นที่ภาคเหนือ ระหว่าง ๑๑ - ๑๗ ม.ค.๕๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบสภาวะแวดล้อมซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งในการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติ ตามโครงการและหลักสูตรการศึกษา ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ กำแพงเพชร พิษณุโลก ตาก ลำปาง เชียงราย เชียงใหม่ เป็นต้น ในการนี้คณะนักศึกษายังได้กิจกรรมสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ด้วย

 

จำนวนรูป : 46 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5  [ถัดไป]
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.