ReadyPlanet.com
คลังภาพ / Photo Gallery
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 25 ธันวาคม 2015
ชื่ออัลบั้ม : สัมมนาวิชาการครั้งที่ ๑ การปรองดอง
รายละเอียด:

 เมื่อ ๒๒ - ๒๔ ธ.ค.๕๘ นศ.วปอ.รุ่นที่ ๕๘ ได้ร่วมกันสัมนาวิชาการ เรื่อง ยุทธศาสตร์การสร้างความปรองดองสมานฉันท์อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบปัญหาและอุปสรรคที่ทำให้การดำเนินการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ ยังไม่สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม  รวมทั้งเพื่อให้ได้ยุทธศาสตร์การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ ให้สามารถเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม

จำนวนรูป : 9 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 11 มกราคม 2016
ชื่ออัลบั้ม : ดูงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วปอ.58
รายละเอียด:

 พลโท ไชยอนันต์  จันทคณานุรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ นำ นศ.วปอ.รุ่นที่ ๕๘ เดินทางดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่าง ๑๔ - ๒๐ ธ.ค.๕๘ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์  สุรินทร์ อุบลราชธานี มุกดาหาร นครพนม สกลนคร อุดรธานี ชัยภูมิ เลย หนองคาย ขอนแก่น ในการนี้ได้เดินทางเยือนแขวงสะหวันนะเขต และนครเวียงจันทร์ สปป.ลาว ด้วย  

จำนวนรูป : 25 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 6 ธันวาคม 2015
ชื่ออัลบั้ม : กิจกรรมเทิดพระเกียรติ ๕ ธันวามหาราช (ปี ๒๕๕๘)
รายละเอียด:

 เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธ.ค.๕๘ วปอ.ฯ จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติหลายกิจกรรม อาทิ การทำความสะอาดอาคารสถานที่ การปฏิญานเป็นข้าราชการที่ดี การวางพานพุ่มสักการะ เป็นต้น

จำนวนรูป : 8 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 1 ธันวาคม 2015
ชื่ออัลบั้ม : นศ.วปอ.รุ่นที่ 58 เดินทางดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศ ณ ต่างประเทศ (รอบบ้าน) ของ นศ.วปอ.รุ่นที่ 58
รายละเอียด:

       นศ.วปอ.รุ่นที่ 58 เดินทางดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศ ณ ต่างประเทศ (รอบบ้าน) ระหว่าง ๒๓ - ๒๗ พ.ย.๕๘ อาทิ จีน เมียนม่าร์ เวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย/สิงคโปร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบสภาวะแวดล้อม เยี่ยมชมสถาบันการศึกษา เสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการ 

       การดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศ อาทิ ด้านเศรษฐกิจและการค้าทางทะเลที่เมืองฝางเฉินก่าง เมืองท่าเรือขนาดใหญ่ของมณฑลกว่างสีตั้งอยู่ที่บริเวณอ่าวเป่ยปู้ทางตอนเหนือของนครหนานหนิง โดยมี Mr. Zhu Sheng Yong รองนายกเทศมนตรี ให้การต้อนรับ และจัดให้มีการบรรยายสรุปพร้อมนำชมกิจการท่าเรือ เมืองท่านี้มีพรมแดนทางบกติดกับเวียดนามบริเวณด่านตงซิง ซึ่งเป็นเขตความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าจีน-แวียดนาม มูลค่าการค้าระหว่างไทย-จีนผ่านท่าเรืออาจยังไม่พัฒนามากนักด้วยมีข้อจำกัดหลายประการ อย่างไรก็ตาม ทางเมืองฝางเฉินก่างได้เร่งพัฒนาทางด้านโครงสร้างและระบบการขนส่งเพื่อกระจายสินค้าและการลงทุน เชื่อได้ว่าเมื่อเปิดประชาคมอาเซียนเต็มรูปแบบแล้วน่าจะเป็นโอกาสที่จะพัฒนาความร่วมมือด้านการค้าได้มากขึ้น

 

จำนวนรูป : 23 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2015
ชื่ออัลบั้ม : ผบ.ทสส. บรรยายหลักสูตร วปอ.รุ่นที่ ๕๘
รายละเอียด:

พลเอก สมหมาย เกาฎีระ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้กรุณาบรรยายให้แก่นักศึกษา หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๕๘ ในหัวข้อ "ความร่วมมือด้านความมั่นคงของกองทัพไทย ต่อประเทศมหาอำนาจ มิตรประเทศ และประชาคมอาเซียน" ณ หอประชุมพิบูลสงคราม วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

จำนวนรูป : 18 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2015
ชื่ออัลบั้ม : พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตร วปอ.รุ่นที่ ๕๘
รายละเอียด:

ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้กรุณาเป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๕๘ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ หอประชุมพิบูลสงคราม วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร โดยได้กรุณาให้เกียรติถ่ายภาพหมู่ร่วมกับนักศึกษา วปอ.ฯ และบรรยายในหัวข้อวิชา (ป-๓) บทบาทของภาครัฐ เอกชนและการเมือง ในการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ ในพิธีดังกล่าวด้วย 

จำนวนรูป : 21 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 20 ตุลาคม 2015
ชื่ออัลบั้ม : การศึกษาภาคการปฐมนิเทศ นศ.วปอ.๕๘ ระหว่าง ต.ค.- พ.ย.๕๘
รายละเอียด:

        พลโท ไชยอนันต์  จันทคณานุรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ นำนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๕๘ เดินทางการดูกิจการหน่วยงานต่างๆ อาทิ กระทรวงกลาโหม กองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงคมนาคม กระทรวงพลังงาน ธนาคารแห่งประเทศไทย ศุนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงกองทัพไทย อนุสรณ์สถานแห่งชาติ ระหว่าง ๑๕,๑๖ และ ๑๙-๒๑ ตุลาคม ๕๘

จำนวนรูป : 88 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 12 ตุลาคม 2015
ชื่ออัลบั้ม : วันรายงานตัวของนักศึกษา วปอ.รุ่นที่ 58
รายละเอียด:

พลเอก สุภกิจ นุตสถิตย์ ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเ่ทศ ได้กรุณาให้เกียรติกล่าวต้อนรับนักศึกษา วปอ.รุ่นที่ ๕๘ ในวันรายงานตัวเข้ารับการศึกษา เมื่อวันที่ ๑๒ ่ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ หอประชุมพิบูลสงคราม วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  โดยในกิจกรรมดังกล่าว พลโท ไชยอนันต์ จันทคณานุรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ได้เป็นผู้นำคณะนักศึกษา วปอ.รุ่นที่ ๕๘ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสถาบันฯ และแนะนำคณาจารย์ของ วปอ.ฯ แก่นักศึกษาฯ

จำนวนรูป : 50 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 7 ตุลาคม 2015
ชื่ออัลบั้ม : ภาพวันรับฟังคำชี้แจงก่อนเข้ารับการศึกษา วปอ.58
รายละเอียด:

ภาพบรรยากาศเมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นการรับฟังคำชี้แจงก่อนเข้ารับการศึกษาของนักศึกษา วปอ.รุ่นที่ ๕๘ วันแรก  ทั้งนักศึกษาชาวไทยและนักศึกษาชาวต่างชาติที่เข้าร่วมการศึกษาในหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๕๘ 

 

จำนวนรูป : 26 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 10 กันยายน 2015
ชื่ออัลบั้ม : ภาพพิธีปิดการศึกษาของนักศึกษา วปอ.รุ่นที่ 57
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 27 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5  [ถัดไป]
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.