คลังภาพ / Photo Gallery > ผบ.ทสส. บรรยายหลักสูตร วปอ.รุ่นที่ ๕๘

ผบ.ทสส. บรรยายหลักสูตร วปอ.รุ่นที่ ๕๘

พลเอก สมหมาย เกาฎีระ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้กรุณาบรรยายให้แก่นักศึกษา หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๕๘ ในหัวข้อ "ความร่วมมือด้านความมั่นคงของกองทัพไทย ต่อประเทศมหาอำนาจ มิตรประเทศ และประชาคมอาเซียน" ณ หอประชุมพิบูลสงคราม วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘


TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.