คลังภาพ / Photo Gallery > สัมมนาวิชาการครั้งที่ ๑ การปรองดอง

สัมมนาวิชาการครั้งที่ ๑ การปรองดอง

 เมื่อ ๒๒ - ๒๔ ธ.ค.๕๘ นศ.วปอ.รุ่นที่ ๕๘ ได้ร่วมกันสัมนาวิชาการ เรื่อง ยุทธศาสตร์การสร้างความปรองดองสมานฉันท์อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบปัญหาและอุปสรรคที่ทำให้การดำเนินการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ ยังไม่สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม  รวมทั้งเพื่อให้ได้ยุทธศาสตร์การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ ให้สามารถเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม


TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.