คลังภาพ / Photo Gallery > การเข้าเยี่ยมชมกิจการของ วปอ.สปท. ของคณะ วปอ.มิตรประเทศ

การเข้าเยี่ยมชมกิจการของ วปอ.สปท. ของคณะ วปอ.มิตรประเทศ

 เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙  คณะผู้บริหารและนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรของสาธารณรัฐอินเดีย และสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ได้เข้าเยียมคำนับ พลโท ไชยอนันต์ จันทคณานุรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร และฟังบรรยายสรุปกิจกรรมของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ตามลำดับ


TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.