คลังภาพ / Photo Gallery > การประชุมวิชาการ ๖ สถาบัน ครั้งที่ ๗

การประชุมวิชาการ ๖ สถาบัน ครั้งที่ ๗

 เมื่อ ๒๐ มิ.ย.๕๙ เวลา ๐๙๐๐ นายสุรเกียรติ  เสถียรไทย อดีตรองนายกรัฐมนตรี และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กรุณาให้เกียรติเป็นองค์ปาฐก งานวิชาการระหว่างการศึกษาด้านความมั่นคงระดับสูง ครั้งที่ ๗ ในหัวข้อ การขับเคลื่อนประเทศไทยหลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน How to Drive Thailand to AC ณ หอประชุมพิบูลสงคราม วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. ร่วมกับสถาบันการศึกษาด้านความมั่นคงระดับสูงอีก ๕ สถาบัน ประกอบด้วย วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า (ปปร.)  สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (TEPCoT)  สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (วตท.) และสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (พตส.) และหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) สำหรับในปีนี้หมุนเวียน วปอ. เป็นเจ้าภาพอีกครั้งTNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.