คลังภาพ / Photo Gallery > การดูกิจการ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (วปอ.๕๘)

การดูกิจการ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (วปอ.๕๘)

 เมื่อ ๓ ส.ค.๕๙ พล.ท.ไชยอนันต์  จันทคณานุรักษ์ ผอ.วปอ.ฯ นำคณาจารย์และ นศ.วปอ.๕๘ ไปศึกษาดูงานองค์กรที่ประสบความสำเร็จ เพื่อเป็นกรณีศึกษาในเรื่องการบริหารจัดการยุคใหม่ และมีการพัฒนาองค์กรและพนักงานภายใต้กรอบแนวคิดทางยุทธศาสตร์  โดยเริ่มดูงานหน่วยแรกวันนี้ที่ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดย รศ.ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย กรุณาให้การต้อนรับ บรรยายสรุป แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และนำชมโครงการสำคัญๆ ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งได้รับเกียรติให้ปลูกต้นไม้ เป็นที่ระลึกในบริเวณมหาวิทยาลัย และ นศ.วปอ.๕๘ ได้บริจาคเงินจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้ทางมหาวิทยาลัย เพื่อใช้่ในกิจกรรม CSR และทุนการศึกษาด้วย


TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.