ReadyPlanet.com

คลังภาพ / Photo Gallery > รมว.กห.สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เยี่ยมเยือน วปอ.ฯ

รมว.กห.สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เยี่ยมเยือน วปอ.ฯ

พลเอก โง ชวน หลิก (Ngo Xuan Lich) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และคณะ เยี่ยมเยือนสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้ฟังการบรรยายสรุปและดูกิจกรรมการเรียนการสอนของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร โดยมี พลโท ไชยอนันต์ จันทคณานุรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ให้การต้อนรับ


TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.