ReadyPlanet.com

คลังภาพ / Photo Gallery > การเยี่ยมชมสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ของคณะนักศึกษา วปอ.รุ่นที่ ๕๙

การเยี่ยมชมสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ของคณะนักศึกษา วปอ.รุ่นที่ ๕๙

พลตรี นพดล  มังคละทน  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร นำคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๕๙ เข้าเยี่ยมชมสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยเยี่ยมชมศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  และศูนย์วิเคราะห์ทดสอบ  ศูนย์ชีววัสดุประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐  โดยมี ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และคุณศรีทิพย์  อุชชิน  ผู้จัดการศูนย์บริการลูกค้า สวทช.ฝ่ายการตลาดและสร้างความร่วมมือพันธมิตร ให้การต้อนรับและบรรยายเกี่ยวกับกิจกรรมของ สวทช.


TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.