ReadyPlanet.com
dot dot


วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)
สถาบันการศึกษาสูงสุดด้านความมั่นคง มีหน้าที่ประศาสน์วิทยาการในการป้องกันราชอาณาจักรให้แก่ผู้บริหารทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดความเข้าใจและความรับผิดชอบร่วมกัน ในการรักษาความมั่นคงและส่งเสริมการพัฒนาความมั่นคงของชาติ

The National Defence College (NDC)
Thailand's highest educational institution on strategyand security studies. Our body consist of senior militaty,police and civilian officials from various governmental agenciesand prominent executives from private and political sectors.

 

คลิกที่นี่...เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

 ในโอกาสคล้ายวันสถาปนา วปอ.๖๐ ปี ๒ ก.พ.๕๘ มีบทความจากท่านผู้อำนวยการครับ

รายละเอียด...

 กำหนดการวันคล้ายวันสถาปนา วปอ. ครบรอบ ๖๐ ปี และงานคืนสู่เหย้า วปอ. ๖๐ ปี ในวันจันทร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร คลิ๊กเพื่อดูกำหนดการโดยละเอียด

รายละเอียด...

 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร กำหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๘ วันจันทร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องบรรยายรวม วปอ.

รายละเอียด...

 กำหนดการสัมมนาเรื่อง การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล

รายละเอียด...

กำหนดการพิธีเปิด วปอ.57

ภาพพิธีเปิดการศึกษาของนักศึกษา วปอ. รุ่นที่ 57 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 

รายละเอียด...

 การดูงานภาคปฐมนิเทศในต่างจังหวัด (ภาคทหาร) ของนักศึกษา วปอ.รุ่น 57 ระหว่างวันที่ 10 - 14 พฤศจิกายน 2557

รายละเอียด...

นาฬิกาที่ระลึก ๖๐ ปี แห่งการสถาปนา วปอ.สปท.

More...

 นาฬิกาที่ระลึก ๖๐ ปี แห่งการสถาปนา วปอ.

More...

คลิกที่นี่...เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วปอ.ฯ
  2015-02-12

ปัจจุบัน วปอ.ฯ ยังไม่มีการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โปรดติดตามข้อมูลการจัดซื้อ้จัดจ้างในเว็บไซต์ วปอ.ฯ ต่อไป

รายละเอียด...

ระบบจัดการศึกษา [เฉพาะศิษย์ วปอ.และคณาจารย์]
ระบบ Mil-Doc ผ่านเครือข่าย บก.ทท.
ระบบไปรษณีย์อิเลคทรอนิกส์ทางทหาร
การจัดการความรู้ วปอ.
bulletติดต่อฝ่ายสนับสนุนไอที
dot
dot
dot
dot


Follow me >>>


TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.

  เกี่ยวกับเรา/About us
VDO Presentation
ประวัติ
วิสัยทัศน์
เครื่องหมายรัฏฐาภิรักษ์
ผังการจัด
ผู้บริหาร/คณะกรรมการ
อดีตผู้บังคับบัญชา
งานวิชาการ/Academic Papers
ยุทธศาสตร์ชาติ
สัมมนาวิชาการ ๖ สถาบัน
บทความวิชาการ
บทคัดย่อเอกสารวิจัย
ผลการสัมมนา
ผลการถกแถลง
กระดานข่าว/เว็ปบอร์ด
ห้องรับแขก
ห้องกาแฟ
ห้องพักอาจารย์

สารสนเทศ/NDC Info
กำหนดการศึกษา
ข้อมูลเพื่อนักศึกษา
เอกสารการบรรยาย
การประเมินต่างๆ
เอกสารการเดินทาง
การทำรายงาน
การทำเอกสารวิจัย

ติดต่อ/Contact Us
ที่อยู่ Address
หมายเลขโทรศัพท์
แผนที่ Map
Facebook
Twitter

 

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
Address : 64 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
Tel : 0 2691 9341-5 Fax : 0 2276 2111 Email : info@thaindc.org Website : http://www.thaindc.org