&&& กำหนดการแถลงยุทธศาสตร์ชาติ - ยุทธศาสตร์ทหาร พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ ของนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๕๗, วิทยาลัยเสนาธิการทหาร รุ่นที่ ๕๖, วิทยาลัยการทัพบก ชุดที่ ๖๐, วิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ ๔๗ และวิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ ๔๙ ในวันพฤหัสบดีที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘ คลิ๊กดูที่ข่าวสารสถาบัน
คลิกที่นี่...เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

การลงนามบันทึกข้อตกลงในการดำเนินโครงการ “คนไทยต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน" ณ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

...อ่านรายละเอียด

 กำหนดการแถลงยุทธศาสตร์ชาติ - ยุทธศาสตร์ทหาร พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ ของนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๕๗...

...อ่านรายละเอียด

แบบตอบรับ การเข้าร่วมรับฟังการแถลงยุทธศาสตร์ชาติ - ยุทธศาสตร์ทหาร ของ นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๕๗, วิทยาลัยเสนาธิการทหาร รุ่นที่ ๕๖, วิทยาลัยการทัพบก รุ่นที่ ๖๐, วิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ ๔๗ และ วิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ ๔๙

...อ่านรายละเอียดicon


icon

 "BEST" คติพจน์ กระทรวงกลาโหม โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้กรุณาอนุมัติให้หน่วยงานยึดถือเป็นหลักปฏิบัติTNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.