ReadyPlanet.com
dot dot


วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)
สถาบันการศึกษาสูงสุดด้านความมั่นคง มีหน้าที่ประศาสน์วิทยาการในการป้องกันราชอาณาจักรให้แก่ผู้บริหารทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดความเข้าใจและความรับผิดชอบร่วมกัน ในการรักษาความมั่นคงและส่งเสริมการพัฒนาความมั่นคงของชาติ

The National Defence College (NDC)
Thailand's highest educational institution on strategyand security studies. Our body consist of senior militaty,police and civilian officials from various governmental agenciesand prominent executives from private and political sectors.

 

คลิกที่นี่...เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติของ นศ.วปอ.รุ่นที่ ๕๗ ทั้งการปฏิบัติก่อนเข้ารับการศึกษา และวันรายงานตัว

รายละเอียด...

พิธีปิดการศึกษาหลักสูตร วปอ.๕๖, ปรอ.๒๖ และหลักสูตร รุ่นที่ ๗ วันพุธที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องบรรยายรวม วปอ.

รายละเอียด...

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายหทารรับราชการ ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๕๗ เป็นต้นไป

รายละเอียด...

กระทรวงกลาโหมมีคำสั่งให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ นักธุรกิจภาคเอกชน บุคคลทั่วไป และผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เข้ารับการศึกษา ณ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ จำนวน ๒๘๙ นาย ตามรายชื่อ คลิกคำสั่ง

รายละเอียด...

มิติใหม่ก้าวสู่ปีที่ ๖๐ ของการสถาปนา วปอ.สปท. รวมกันเป็นหนึ่ง และความร่วมมือทางวิชาการกับ ม.บูรพา

รายละเอียด...

(ปิดรับสมัครแล้ว) วปอ.ฯ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๕๗ - ๕๘ โดยเปิดหลักสูตร วปอ.รุ่นที่ ๕๗ จากทุกภาคส่วน ตั้งแต่บัดนี้ถึง ๑๒ ก.ค.๕๗

รายละเอียด...

คลิกที่นี่...เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด
document
  2014-08-31

 กรุณาติดตามประกาศการจัดซื้อจัดจ้างของ วปอ.ฯ ซึ่งจะได้ประกาศลงในเว็บไซต์ให้ทราบในเร็ว ๆ นี้

รายละเอียด...

ระบบจัดการศึกษา [เฉพาะศิษย์ วปอ.และคณาจารย์]
bulletติดต่อฝ่ายสนับสนุนไอที
ระบบ Mil-Doc ผ่านเครือข่าย บก.ทท.
ระบบไปรษณีย์อิเลคทรอนิกส์ทางทหาร
dot

dot
dot
dot
dot
dot


Follow me >>>


TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.

  เกี่ยวกับเรา/About us
VDO Presentation
ประวัติ
วิสัยทัศน์
เครื่องหมายรัฏฐาภิรักษ์
ผังการจัด
ผู้บริหาร/คณะกรรมการ
อดีตผู้บังคับบัญชา
งานวิชาการ/Academic Papers
ยุทธศาสตร์ชาติ
สัมมนาวิชาการ ๖ สถาบัน
บทความวิชาการ
บทคัดย่อเอกสารวิจัย
ผลการสัมมนา
ผลการถกแถลง
กระดานข่าว/เว็ปบอร์ด
ห้องรับแขก
ห้องกาแฟ
ห้องพักอาจารย์

สารสนเทศ/NDC Info
กำหนดการศึกษา
ข้อมูลเพื่อนักศึกษา
เอกสารการบรรยาย
การประเมินต่างๆ
เอกสารการเดินทาง
การทำรายงาน
การทำเอกสารวิจัย

ติดต่อ/Contact Us
ที่อยู่ Address
หมายเลขโทรศัพท์
แผนที่ Map
Facebook
Twitter

 

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
Address : 64 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
Tel : 0 2691 9341-5 Fax : 0 2276 2111 Email : info@thaindc.org Website : http://www.thaindc.org