แถลงผลการศึกษา

วันพุธ ที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕ พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในงานแถลงผลการศึกษาเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ของนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๖๔, วิทยาลัยเสนาธิการทหาร รุ่นที่ ๖๓, วิทยาลัยการทัพบก ชุดที่ ๖๗, วิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ ๕๔ และวิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๖ ณ อาคารอเนกประสงค์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทมหานคร

Visitors: 198,946