ReadyPlanet.com
พิธีปิดการศึกษา article

เมื่อวันพุธที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๖๐ ณ หอประชุมพิบูลสงคราม วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

 
ข่าวสารสถาบัน
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.