ReadyPlanet.com
วปอ.บังกลาเทศ เข้ารับฟังการบรรยายสรุป article

 เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ วปอ.บังกลาเทศ นำโดย AVM SHAIKH ABDUL HANNAN พร้อมด้วยคณะเข้าศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายสรุปจาก วปอ.สปท. โดย พล.ท. ขจรฤทธิ์ นิลกำแหง ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ให้เกียรติเป็นประธานในการต้อนรับ ณ ห้องประชุม ๑๔๑ อาคารทำการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
ข่าวสารสถาบัน
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.