ผลการปฏิบัติงานปี ๒๕๕๔ Yearly Report 2011

 

ภารกิจ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร มีหน้าที่ประศาสน์วิทยาการและวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันราชอาณาจักร ให้แก่ข้าราชการทั้งฝ่ายทหารและพลเรือน ตลอดจนพนักงานองค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งเอกชนและนักการเมือง เพื่อให้เกิด ความเข้าใจความรับผิดชอบร่วมกันเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ มีผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
 
ความเป็นมา จัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการกรมเสนาธิการกลาโหม พ.ศ.๒๔๙๘
ลง ๒ ก.พ.๙๘  มีที่ตั้งครั้งแรกอยู่ที่ด้านหลังอาคารกระทรวงกลาโหม โดยในขณะนั้นมี จอมพล ป.พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นผู้บัญชาการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรท่านแรก

สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างอาจารย์และนักศึกษา ด้วยกิจกรรมส่งเสริมความรู้ การศึกษา วิเคราะห์วิจัย เผยแพร่ความคิดเห็นทางวิชาการตามวัตถุประสงค์ของ วปอ.

อีกหน่วยงานหนึ่งคือ มูลนิธิคลังสมอง วปอ.เพื่อสังคม จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรวมตัวกันสร้างสรรค์ของอดีตนักศึกษา วปอ. จากหลากหลายสาขามาช่วยกันพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐและเอกชน มี พล.อ.จรัล กุลละวณิชย์ เป็นนายกสมาคม ฯ และประธานคลังสมอง วปอ.ฯ อีกตำแหน่งหนึ่ง

หลักสูตรการศึกษา เปิดการศึกษาครั้งแรกในหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)
เมื่อ ๑๔ ก.ค.๙๘ จากนั้นได้เปิดหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.)
เมื่อ ๙ มี.ค.๓๒ และต่อมาได้เปิดหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชนและการเมือง(วปม.)
เมื่อ ๒ ก.ย.๔๖ ซึ่งได้เปิดการศึกษาตั้งแต่ปี ๔๖ –๔๙ เพียง ๔ รุ่น ปัจจุบันวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรได้จัดการศึกษามาแล้วกว่า ๕๖ ปี
 
ผลการปฏิบัติงานที่สำคัญในปี ๕๔ ขอนำเรียนใน ๓ ประการ คือ
งานตามนโยบาย งานจัดการศึกษา และงานบริหารหน่วย
 
 
 
งานตามนโยบาย
กิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ อาทิ การลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ โรงพยาบาลศิริราช การร่วมสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง การสอดแทรกเนื้อหา/กิจกรรมในหลักสูตร การบรรยายพิเศษในห้องเรียน รวมทั้งกิจกรรมระหว่างดูกิจการในต่างจังหวัด นอกจากนี้ยังนำกำลังพลร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตตามโครงการ “เลือดสีเดียวกัน” ถวายเป็นพระราชกุศล
 
 
การพัฒนาบุคคลากร ตามนโยบายผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศให้ข้าราชการในหน่วยขึ้นตรงต้องมีคุณสมบัติ ๓ ประการคือ งานในหน้าที่ งานบรรยายในหน้าที่อาจารย์ และการเป็นนักวิจัย   วปอ.ได้จัดอาจารย์ไปเข้าร่วมสัมมนากับสถาบันการศึกษา หน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งจัดไปบรรยายวิทยาการทหาร อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ม.บูรพา และ ม.กรุงเทพ ในวิชา วิทยาการทหาร เป็นต้น
 


สำหรับปีนี้ วปอ.มีงานวิจัยของหน่วย ๔ เรื่อง ประกอบด้วย
๑.      การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ วปอ.ในทัศนะของนักศึกษา วปอ.๒๕๕๓
๒.      หลักการและแนวคิดว่าด้วยเขตปกครองพิเศษ (Special Territory) จากประสบการณ์จากอาเจะห์ของอินโดนีเซียและบทเรียนสำหรับ ๓ จชต.ของไทย
๓.      บทเรียนในการแก้ไขชนกลุ่มน้อยมุสลิมของประเทศฟิลิปปินส์และจีน เพื่อนำมาปรับใช้แก้ไขปัญหาความไม่สงบ ใน จชต.ของไทย
๔.      การจัดความสัมพันธ์ทางสังคมในพื้นที่อยู่อาศัยของแรงงานจากประเทศพม่า เพื่อสร้างสมดุลระหว่างความมั่นคงของชาติและความมั่นคงของมนุษย์ : ศึกษากรณีชุมชนมุสลิม อ.แม่สอด จ.ตาก
 
 
ศูนย์ศึกษาปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
            วปอ.ได้ตั้งคณะทำงานศึกษาปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อศึกษา รวบรวมข้อมูล เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากพื้นที่ จชต.เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ผลการดำเนินการได้นำเรียนตามสายการบังคับบัญชาแล้ว
 
กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
            ระหว่างดูกิจการในต่างจังหวัดได้จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติระหว่างกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ณ ห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ รวมทั้งการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลเฉลิมพระเกียรติ ณ อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม อ.กันตัง จ.ตรัง โดยความร่วมมือกับศิษย์เก่าในพื้นที่ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
งานจัดการศึกษา
การปรับปรุงหลักสูตร วปอ.ได้ทำการทบทวนและปรับปรุงหัวข้อวิชา ให้มีความสอดคล้องกับภัยคุกคามในปัจจุบัน และนำโครงการและหลักสูตรเข้าเสนอต่อ สภา วปอ.เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ใช้จัดการศึกษา
 
การทดสอบความรู้ด้านยุทธศาสตร์ ตามนโยบายของผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ให้มีการทดสอบความรู้ทางยุทธศาสตร์ของ นศ.วปอ.๒๕๕๓ นักศึกษามีความกระตือรือร้นและให้ความสนใจเป็นอย่างดี
 
การแถลงยุทธศาสตร์ชาติร่วมกับยุทธศาสตร์ทหารนักศึกษา วปอ.๒๕๕๓ ได้จัดทำกระบวนการพัฒนายุทธศาสตร์ของนักศึกษาตามขั้นตอน และได้นำเสนอต่อนายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เมื่อ ๘ ก.ย.๕๔ ณ สโมสรทหารบก (วิภาวดี) และได้จัดทำเอกสารนำเสนอต่อ ครม.เพื่อพิจารณาแจกจ่ายให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปพิจารณาใช้ประโยชน์ต่อไป
 
ความร่วมมือทางวิชาการได้จัดการสัมมนาทางวิชาการ ๓ ครั้ง เนื้อหาการสัมมนาเกี่ยวข้องกับปัญหาความมั่นคงในปีนี้ นอกจากนี้ยังได้นำนักศึกษา วปอ.ไปเยือน วปอ.ต่างประเทศในโอกาสเดินทางไปดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย การรับคณะ วปอ.ต่างประเทศที่มาเยือนประเทศไทย รวมทั้งการร่วมประชุมทางวิชาการสถาบันการศึกษาด้านความมั่นคงระดับสูง ๖ สถาบัน ในหัวข้อ  “รัฐบาลใหม่กับทิศทางการขับเคลื่อนประเทศไทย” เมื่อ ๓๑ ส.ค.๕๔ ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT)
มีวิทยาการการค้า ม.หอการค้าไทย เป็นเจ้าภาพ ร่วมกับ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.), สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.), สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง (พตส.),        หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.), หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.)
 
การฝึกจำลองสถานการณ์ระดับชาติ (War Game) เป็นการฝึกแก้ไขสถานการณ์ในระดับชาติตามสถานการณ์ที่สมมุติขึ้น เพื่อฝึกประสานงานกับส่วนราชการ / หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การฝึกแบ่งนักศึกษา ออกเป็น ๔ กลุ่ม ได้แก่กลุ่มงานสำนักนายกรัฐมนตรี กลุ่มงานด้านเศรษฐกิจ กลุ่มงานด้านความมั่นคง กลุ่มงานด้านสังคมจิตวิทยาและวัฒนธรรม โดยจัดให้มีการฝึก ๒ ครั้ง
ครั้งที่ ๑ เรื่องการแก้ปัญหา การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในกรณีเกิดภัยพิบัติต่างๆ  
ครั้งที่ ๒ เรื่อง การระดมสรรพกำลังของชาติในภาวะไม่ปกติ
 
กิจกรรมสาธารณประโยชน์และช่วยเหลือประชาชน เมื่อคราวเกิดอุทกภัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และในภาคกลาง วปอ.ได้มอบถุงยังชีพ และเรือท้องแบนให้ประชาชนในพื้นที่ จ.อยุธยา นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมสาธารณกุศล อาทิ เดินทางไปมอบสิ่งของ เครื่องใช้ อุปกรณ์การศึกษาให้กับ โรงเรียน สถานสงเคราะห์ต่างๆ ทุกครั้งระหว่างเดินทางดูกิจการในต่างจังหวัด
 
 
งานบริหารหน่วย
สวัสดิการกำลังพล ได้แจกเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่กำลังพลทุกเดือน อาทิ ข้าวสาร ไข่ไก่ น้ำมันพืช ชุดวอร์ม รองเท้ากีฬา รวมทั้งนำกำลังพลไปพักผ่อนทัศนศึกษาประจำปี อีกทั้งยังได้มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการ

กิจกรรมรักษาประเพณีและวัฒนธรรม ได้จัดให้มีการบรรยายธรรมเป็นประจำทุกเดือน การรักษาประเพณีสงกรานต์ การทอดกฐิน ผ้าป่า ตามเทศกาล
 
การปรับปรุงภูมิทัศน์  ได้ทำการปรับปรุงลิฟต์ พื้นที่พักผ่อนนักศึกษาและกำลังพล ที่จอดรถ หลังคา ไฟส่องสว่าง รวมทั้งกิจกรรม ๕ ส. Big Cleaning day
 
ปีการศึกษา ๒๕๕๓ – ๒๕๕๔ นี้ วปอ.ฯ ได้จัดการศึกษาสองหลักสูตรคือ วปอ.รุ่นที่ ๕๔ และ ปรอ.รุ่นที่ ๒๔
จำนวน ๒๒๙ นาย เป็นนักศึกษาต่างประเทศสองนาย คือ ประเทศมาเลเซียและประเทศสิงคโปร์ มีงานวิจัยส่วนบุคคลของนักศึกษา ได้รับคัดเลือกเป็นเอกสารวิจัยระดับชมเชย จำนวน ๔ เรื่อง ได้แก่
เรื่องที่ ๑ “ความมั่นคงด้านน้ำของประเทศ และกรณีศึกษาพื้นที่ภาคตะวันออก”
เขียนโดยนายสุพจน์ โตวิจักษ์ชัยกุล นักศึกษา ปรอ. รุ่นที่ ๒๓
เรื่องที่ ๒ “การเตรียมความพร้อมด้านความมั่นคงของไทยต่อการเป็นประชาคมอาเซียน”
เขียนโดย ร.อ.ยุงยุทธ มัยลาภ นักศึกษา ปรอ. รุ่นที่ ๒๓
เรื่องที่ ๓ “การวิจัยพัฒนาเสื้อเกราะอ่อนกันกระสุน”
เขียนโดย รศ.สุจิระ ขอจิตต์เมตต์ นักศึกษา วปอ. รุ่นที่ ๕๓
เรื่องที่ ๔ “กระบวนการสร้างความเป็นธรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ : ศึกษาเฉพาะกรณีการดำเนินงานของศูนย์ยะลาสันติสุข”
เขียนโดย นายกฤษฎา บุญราช นักศึกษา ปรอ.รุ่นที่ ๒๓

และเมื่อ ๖ ก.ย.๕๔ สภา วปอ.มีมติให้นักศึกษา วปอ.๒๕๕๓ จบการศึกษาทั้งสิ้น ๒๒๙ คน รวมทั้ง พล.ต.ตะวัน เรืองศรี ผบ.พล.ร.๙ นศ.วปอ.รุ่นที่ ๕๓ ซึ่งเสียสละชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ จากอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ตก ณ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาให้จบการศึกษาเป็นกรณีพิเศษ
 
ในการก้าวสู่ปีที่ ๕๗ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ยังคงมุ่งมั่นที่จะเป็นสถาบันการศึกษาของผู้บริหารระดับสูงจากทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดความสำนึกและตระหนักในความรับผิดชอบร่วมกันในการรักษาความมั่นคงของชาติ ด้วยการคำนึงถึงผลประโยชน์แห่งชาติเป็นสำคัญ 
 
พระบรมราโชวาท
 
 การป้องกันรักษาความมั่นคงของประเทศในปัจจุบัน มีปัญหาต่างๆ ที่ละเอียดลึกซึ้งเกี่ยวพันซับซ้อนอยู่มาก จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความสามารถและความรอบรู้อย่างสูง พร้อมทั้งความร่วมมือประสานงานกันอย่างมีเอกภาพของหน่วยงานราชการทุกหน่วย ท่านทั้งหลายต่างเป็นผู้บังคับบัญชาระดับสูงของหน่วยราชการทั้งฝ่ายทหารและพลเรือนทั้งได้ผ่านหลักสูตรการศึกษาอบรมพิเศษจากสถาบันการรักษาความมั่นคงระดับสูงของชาติมาแล้ว ถือได้ว่าเป็นผู้มีความรู้ความสาสารถชัดเจนทั้งในหลักวิชาและในการปฎิบัติงานร่วมกัน จึงควรอย่างยิ่งที่จะตั้งตัวตั้งใจให้เที่ยงตรง หนักแน่น ในอันที่จะปฎิบัติ บริหารงานของแต่ละคนให้สอดคล้องส่งเสริมกัน โดยเต็มกำลังความรู้ความสามารถ ให้งานส่วนรวมของชาติดำเนินพร้อมกันไปสู่เป้าหมาย คือ ความมั่นคงปลอดภัยให้ประชาชนอุ่นใจและมั่นใจว่า แผ่นดินไทยนั้นเป็นถิ่นอันประเสริฐสุดที่ทุกคนจะอยู่อาศัยร่วมกันด้วยความผาสุขร่มเย็นตลอดไป
 
สมคฺคานํ ตโป สุโข เพียรพร้อมเพรียงกัน ชาติมั่นคง

ความรอบรู้ ความเข้าใจ ความร่วมมือ การประสานงาน
เป็นยอดปรารถนาของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
...............................................
ที่มา : งานธุรการ กองพัฒนาการศึกษา วปอ.สปท. (๑๖ ต.ค.๕๔)
 
 

 
งานกองพัฒนาการศึกษา
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.