การประชุมสภา วปอ.ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๕๔ - ๕๕

     

เมื่อวันพุธที่ ๒๘ ธ.ค.๕๔ เวลา ๑๐๐๐ พล.อ.ยุทธศักดิ์   ศศิประภา รมว.กห. / ประธานสภา วปอ. ได้กรุณาเดินทางไปเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ สภา วปอ.ครั้งที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุุม ๑๔๑ ชั้น ๔ อาคาร วปอ.สปท. 

มีประเด็นเพิ่อพิจารณาสำคัญคือ โครงการศึกษาและหลักสูตรการศึกษา หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐ เอกชน และการเมือง (วปม.) รุ่นที่ ๕ ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติ นอกจากนี้ยังอนุมัติให้เปิดการศึกษาหลักสูตร วปม.รุ่นที่ ๕ ตั้งแต่ ก.พ. - ก.ย.๕๕ 

วปอ.ฯ จะประกาศคุณสมบัติและขั้นตอนการสมัครทางเวปไซด์ และมีหนังสือถึงหน่วยงานต่างๆ ต่อไป

ที่มา : งานแผนและโครงการ กองพัฒนาการศึกษา วปอ. (๒๙ ธ.ค.๕๔)
ข่าวสารสถาบัน
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.