ผบ.สปท.พบนักศึกษา วปม.๕

  
 

เมื่อวันศุกร์ที่  ๙ มี.ค.๕๕ เวลา ๐๙๐๐ - ๑๐๐๐  พลเอกเผด็จการ  จันทร์เสวก ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กรุณาบรรยายให้แก่นักศึกษา วปม.๕ ในหัวข้อการแนะนำสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
ข่าวสารสถาบัน
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.