ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ๖ สถาบัน ครั้งที่ ๔

        ด้วยสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง เป็นเจ้าภาพภายใต้หัวข้อ
“ปฏิรูปประเทศไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยจะเรียนเชิญนายกิตติรัตน์  ณ ระนอง เป็นองค์ปาฐก
ในวันศุกร์ที่ ๕ ก.ค.๕๖ เวลา ๐๘๐๐ – ๑๒๐๐ ณ ห้องวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ
และ
คอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
โดย คลิกดูกำหนดการที่นี่

ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย ผู้บริหารและผู้แทนนักศึกษาจาก ๖ สถาบัน ประกอบด้วย

  1. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง (ปปร.) ,
  2. วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) ,
  3. สถาบันวิทยาการการค้า (หลักสูตร TEPCoT ม.หอการค้าไทย) ,
  4. สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ,
  5. วิทยาลัยการยติธรรม (หลักสูตร บ.ย.ส.) ,
  6. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (หลักสูตร พตส.)

รวมทั้งแขกรับเชิญ นักวิชาการ สื่อมวลชน รวมประมาณ ๓๐๐ คน 
ขอเรียนเชิญศิิษย์เก่า ตลอดจนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงาน

ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย  ลงทะเีบียนได้หน้างาน 

ที่มา : กพศ.วปอ.สปท. (๓ ก.ค.๕๖)

 
ข่าวสารสถาบัน
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.