พิธีรับ-ส่ง หน้าที่ ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร article
  •       ภาพพิธีรับ-ส่ง หน้าที่ โดย พลเอก อรรถนพ  ศิริศักดิ์  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองบัญชาการกองทัพไทย ได้ส่งมอบหน้าที่ ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ให้กับ พลโท สุรสิทธิ์  ถนัดทาง  เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2557 ณ อาคารวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ  โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่และผู้ใต้บังคับบัญชาร่วมในพิธีดังกล่าว
  •  

     


     

     
ข่าวสารสถาบัน
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.