ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ตรวจเยี่ยม วปอ.สปท. article
  • เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ พลเอก สุรพันธ์  วงศ์ไทย  ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และคณะผู้บังคับบัญชา ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ โดยให้นโยบายในการทำงานให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งผลประโยชน์ของชาติเป็นหลัก

  •  


 
ข่าวสารสถาบัน
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.