การจัดการความรู้ของ วปอ. (KM)

 การจัดการความรู้ของ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ


 กระบวนการสร้างคุณค่าของ วปอ.สปท.

คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการศึกษาของ วปอ. คู่มือการใช้งานระบบ LS สำหรับการจัดตารางการศึกษา คู่มือ การใช้งานระบบจัดการเรียนการสอน Learning Solution

 ผู้เชี่ยวชาญ

 
ข่าวสารสถาบัน
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.