การบรรยายพิเศษเรื่อง ประสบการณ์การปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือ เหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศเนปาล"

ขอเชิญนักศึกษา วปอ.ฯ ฟังบรรยายพิเศษเรื่อง 

“ประสบการณ์การปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศเนปาล”  

โดย   พลตรี ปริญญา  ขุนนาศรี   (วปอ.๕๕)  รองเจ้ากรมยุทธการทหาร

ในวันพุธที่  ๒๗ พ.ค.๕๘ เวลา  ๑๓๐๐ - ๑๕๐๐  ห้อง ๑๒๑ ชั้น ๒ (ห้องเรียน วปอ.)
ข่าวสารสถาบัน
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.