นศ.ต่างชาติ ร่วมงานเลี้ยงรับรองเพื่อเฉลิมฉลองโอกาสการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘

         
 


          เมื่อ ๒๒ ธ.ค.๕๘ เวลา ๑๘.๓๐ น. นศ.ต่างชาติ (วปอ.๕๘) ร่วมงานเลี้ยงรับรองเพื่อเฉลิมฉลองการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ๓๑ ธ.ค.๕๘ ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ โดยมี  นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กรณาให้เกียรติเป็นประธาน มีคณะทูต ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสื่อมวลชน รวมประมาณ ๓๐๐ คนเข้าร่วมงาน

         งานเลี้ยงรับรองดังกล่าวนอกจากจะมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมฉลองเหตุการณ์ครั้งประวัติศาสตร์ของภูมิภาคแล้ว ยังจะเป็นโอกาสในการเสริมสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน

         อาเซียนจะก้าวไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียน อันประกอบด้วยสามเสาหลัก ได้แก่ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยวิสัยทัศน์ร่วมของผู้นำอาเซียน คือการสร้างประชาคมที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง มีกฎกติกาที่ชัดเจน มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยการบูรณาการในทุกมิติ ได้แก่ การเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ตลอดจนการเชื่อมโยงระหว่างกันภายในและภายนอกภูมิภาค 

ขอบคุณข้อมูลจาก www.mfa.go.th
ข่าวสารสถาบัน
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.