เปิดตัวเอกสาร NDC Security Review

เอกสารทบทวนเชิงนโยบายด้านความมั่นคง 
หรือ NDC Security 
Review 


  เป็นเอกสารทางวิชาการที่วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จัดทำขึ้นเป็นครั้งแรกตามนโยบายของ พลโท ดร. ไชยอนันต์ จันทคณานุรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ โดยมีวัตถุประสงค์ให้คณาจารย์ของวิทยาลัยฯ ได้มีเวทีในการ นำเสนอข้อมูลและข้อคิดเห็นทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงด้านต่างๆ ใน รูปแบบของบทความท่ีเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (Policy Brief)

      ด้วยเหตุที่วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรฯ เป็นแหล่งรวมขององค์ความรู้ด้าน ความมั่นคงที่หลากหลาย อันได้มาจากการบรรยายของผู้ทรงคุณวุฒิทุกภาคส่วนทั้งใน ระดับประเทศและนานาชาติ ตลอดจนผลงานทางวิชาการของนักศึกษาซึ่งล้วนเป็น ผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และการเมือง ได้แก่ เอกสารยุทธศาสตร์ชาติ เอกสารวิจัยส่วนบุคคล บทความทางวิชาการทั้งแบบกลุ่มและบุคคล รายงาน การศึกษาต่างๆ เป็นต้น รวมทั้งการรวบรวมเอกสารทางวิชาการด้านความมั่นคงอื่นๆ จึงเป็นโอกาสอันดีที่วิทยาลัยฯ จะได้บูรณาการองค์ความรู้ดังกล่าวและนาเสนอเป็นงาน บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานและบุคคลภายนอกได้ตามความเหมาะสม อีกทั้งยังเป็น การเพิ่มพูนทักษะและองค์ความรู้ให้แก่คณาจารย์ของวิทยาลัยฯ ด้วยอีกประการหนึ่ง

     เอกสารทบทวนเชิงนโยบายด้านความมั่นคง เป็นเอกสารที่จะจัดทาขึ้นเป็น รายเดือน กำหนดออกฉบับแรกในเดือน มกราคม 2559 โดยในขั้นต้นจะแจกจ่ายให้กับ ผู้บังคับบัญชาระดับสูงและส่วนราชการต่างๆ ในกองบัญชาการกองทัพไทย รวมท้ัง เผยแพร่ในเว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ สาหรับเนื้อหาของเอกสารจะเป็นประเด็นสาคัญๆ ท่ี อยู่ในความสนใจของสังคม หรือเป็นประเด็นที่พิจารณาว่า มีความน่าสนใจและจะมีผล ต่อความมั่นคงแห่งชาติในมิติต่างๆ ทั้งนี้ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในเอกสารถือว่า เป็นข้อคิดเห็นส่วนบุคคลของผู้เขียนที่จะไม่มีผลผูกมัดใดๆ กับวิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักรฯ

คลิกดาวโหลดที่นี่

ที่มา : กองยุทธศาสตร์และความมั่นคง วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

 
ข่าวสารสถาบัน
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.