ReadyPlanet.com
วปอ.๕๘ มอบสิ่งของในโครงการ พลัง วปอ. เพื่อกาชาด กองบัญชาการกองทัพไทย

  

เมื่อ ๑๑ มี.ค.๕๙ เวลา ๐๘๐๐ พล.ท.ไชยอนันต์  จันทคณานุรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร นำคณาจารย์พร้อมด้ัวยผู้แทน นศ.วปอ.รุ่นที่ ๕๘ มอบทุนทรัพย์เเละสิ่งของตามโครงการ "พลัง วปอ. เพื่อกาชาด กองบัญชาการกองทัพไทย" ที่ห้อง 63 กองบัญชาการกองทัพไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนกิจกรรมออกร้านงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๙ ประกอบด้วยทุนทรัพย์จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท แบ่งเป็นเงินสด ๑,๔๒๕,๐๐๐ บาท และเงินสนับสนุนสลากกาชาด ๓๐ เล่ม เป็นเงิน ๗๕,๐๐๐ บาท และสิ่งของสนับสนุนการออกร้านจำนวนมาก 

 
ข่าวสารสถาบัน
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.