การทดสอบความรู้กระบวนการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติของ วปอ. ครั้งที่ ๒ ของ นศ.วปอ.๕๘

  

  

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พ.ค.๕๙ เวลา ๑๓๐๐ - ๑๖๐๐ พล.ท.ไชยอนันต์  จันทคณานุรักษ์ ผอ.วปอ.กำหนดให้ นศ.วปอ.๕๘ ทุกคนรวมทั้งนักศึกษามิตรประเทศเข้าทดสอบข้อเขียนครั้งที่ ๒ เบบปิดตำรา(comprehensive test) เพื่อนำเสนอผลผลิตการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติ  โดยมุ่งหมายให้ นศ.ทุกคนสามารถบูรณาการองค์ความรู้ตามแนวทางของ วปอ. เข้ากับกระบวนการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ซึ่งเป็นผลงานวิชาการของรุ่น โดยต้องแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ในแต่ละขั้นตอนของโครงสร้างฯ คู่กับผลงาน/ผลผลิต (out out) ที่เกิดขึ้นจากการร่วมกันระดมสมองจนเป็นยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เริ่มตั้งแต่ ผลประโยชน์แห่งชาติ วัตถุประสงค์เฉพาะแห่งชาติ (Ends) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ(ways) มาตรการเฉพาะ เเผนงาน เเละโครงการ ที่เสนอ (Means) ข้อสังเกตุในการจัดการทดสอบพบว่า มีส่วนช่วยกระตุ้นให้ นศ.ทุกคนให้ความสำคัญและเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี อย่างเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันโดยต่อเนื่อง

...............................................................................................................................................................................................
ข่าวสารสถาบัน
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.