การบรรยายพิเศษของ ออท.สหรัฐประจำประเทศไทย

  
 
 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มิ.ย.๕๙ เวลา ๑๑๐๐ - ๑๒๐๐ พลโท ไชยอนันต์ จันทคณานุรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ H.E. Mr. Glyn T. Davies เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย ในโอกาสที่กรุณาเป็นผู้บรรยายพิเศษแก่ข้าราชการ วปอ.และนศ.วปอ.รุ่นที่ ๕๘ ในหัวข้อเรื่อง U.S.Plolicy in Asia ฯพณฯ Glyn เน้นย้ำถึงความสัมพันธ์อันดีและยาวนานระหว่างไทยและสหรัฐฯ โดยมีความปรารถนาดีอย่างต่อเนื่องที่จะเห็นไทยมีการพัฒนาไปในวิถีทางที่เหมาะสมและมีความเจริญรุ่งเรือง สหรัฐฯ ให้ความสำคัญและให้การสนับสนุนต่อ ASEAN ในฐานะที่เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก และถือว่าประเทศในเอเซียแปซิฟิกเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญของสหรัฐฯ ความร่วมมืออันดีระหว่างกันจะนำมาซึ่งความมั่นคงของภูมิภาค
ข่าวสารสถาบัน
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.