การบรรยายพิเศษ เรื่อง ยุทธศาสตร์ประเทศไทยใน ๒๐ ปี ข้างหน้า
  • การบรรยายพิเศษเรื่อง ยุทธศาสตร์ประเทศไทยใน ๒๐ ปี ข้างหน้า จากผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำยุทธศาสตร์ชาติของประเทศไทย  จัดขึ้น ณ อาคารพิบูลสงคราม วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  โดยได้รับเกียรติจาก
    • พล.อ. วิลาศ  อรุณศรี    เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
    • พล.อ. ชูศักดิ์  เมฆสุวรรณ์ (วปอ.๔๙)   ประธานคณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูป
    • ดร. ปรเมธี  วิมลศิริ (วปอ.๕๑)   เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
  • การบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิในครั้งนี้ จะได้นำไปใช้ในการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติของนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๕๙ ในโอกาสต่อไป
 

 

 

  

   

 
ข่าวสารสถาบัน
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.