ReadyPlanet.com
การดำเนินงานตาม "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" ของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
  • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  ได้ดำเนินการรวบรวมข่าวสารเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กำลังพลและครอบครัวตลอดจนประชาชนทั่วไป ได้ทราบถึงการปฏิบัติงานของภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศตาม "ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" 
 
 

 ข่าวสารล่าสุด


 

                                             

                   ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน                                ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

             ประจำวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 (คลิ๊กอ่านข่าวสาร)                ประจำวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 (คลิ๊กอ่านข่าวสาร)

 


ข่าวสารที่รวบรวม  ในประเด็น/กิจกรรม

 

๑. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ทรงห่วงใยพสกนิกรที่จะได้รับลกระทบจากภัยแล้ว และมีรับสั่งให้ภาครัฐช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน (คลิ๊กอ่านข่าวสาร)


๒. การใช้แนวคิด "ความรู้คู่คุณธรรม" เป็นเครื่องมือช่วยยกระดับจิตใจของประชาชนตั้งแต่เยาวชน เป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาคุณภาพ "ทรัพยากรมนุษย์" ของประเทศ (คลิ๊กอ่านข่าวสาร)


๓. การปฏิบัติตามแนวทาง "เศรษฐกิจพอเพียง" จะประสบความสำเร็จ มีปัจจัยสำคัญ ๓ ประการ ได้แก่  ๑) การมีหลักคิด สามารถวิเคราะห์ "กลไกการรตลาด"  ๒) การสร้างความเข้าใจวิทยาการสมัยใหม่และแนวโน้มในอนาคต  และ ๓) ความร่วมมือในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปลูกพืชให้เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและสภาพแวดล้อมในขณะนั้น (คลิ๊กอ่านข่าวสาร)


๔. การปฏิรูปประเทศ การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และสร้างความปรองดองให้กับคนในชาติ เพื่อมุ่งไปสู่ "วิสัยทัศน์ของประเทศ" และการลดความเหลื่อมล้ำของประชาชน จะต้องดำเนินการภายใต้การมีส่วนร่วมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม รวมทั้งประชาชนตั้งแต่ระดับฐานราก (คลิ๊กอ่านข่าวสาร)


๕. ขอให้เร่งแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั้น ซึ่งได้กำหนดให้เป็น "วาระแห่งชาติ" และเป็นสาเหตุนำไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ำ (คลิ๊กอ่านข่าวสาร)


 
วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐
๑. พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีใจความว่า "การพัฒนาประเทศจะบรรลุผลตามเป้าหมายได้มากน้อยเพียงใดนั้นย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัย ประกอบการหลายอย่างคือต้องมี "คนดี" "วิทยาการที่ดี" และ "การวางแผนที่ดี"     (
คลิ๊กอ่านข่าวสาร)


๒. "ความร่วมมือ ความสามัคคีปรองดอง" ของคนในชาติเท่านั้น ที่จะทำให้การนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติประสบความสำเร็จได้ ให้ทุกคนหันมาสนใจกับ เรื่อง "การสื่อสารสร้างชาติ" (คลิ๊กอ่านข่าวสาร)


๓. ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.) เป็นปัญหาภายในประเทศ มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ รัฐบาลได้แต่งตั้ง "ผู้แทนพิเศษรัฐบาล" ในคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.) ส่วนหน้า สำหรับเป็นกลไกสำคัญ (คลิ๊กอ่านข่าวสาร)


๔. การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม โดยเฉพาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน รัฐบาลได้มอบหมายให้ผู้ทนพิเศษ ลงไปเร่งรัดขับเคลื่อนโครงการต่างๆ ให้มีผลสัมฤทธิ์และเป็นรูปธรรม (คลิ๊กอ่านข่าวสาร)


๕. ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จัดทำงบประมาณครั้งนี้ถือว่าแตกต่างจากครั้งก่อนๆ โดยรัฐบาลพยายามมุ่งเน้นให้การตั้งงบประมาณมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และดูแลจัดสรรให้ตรงกับความต้องการของประชาชน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศสูงสุด (คลิ๊กอ่านข่าวสาร)


วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐
๑. ผ่านมา ๓ ปีรัฐบาลพยายามแก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างเป็นระบบ มีการบูรณาการท่ามกลางความขัดแย้ง ด้วยการเตรียมยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี เตรียมการปฏิรูปประเทศรวมถึงสร้างความปรองดอง โดยน้อมรำลึกหลักปรัชญาพอเพียงมาเป็นพื้นฐาน เพื่อทำให้ประเทศพัฒนาอย่างยั่งยืน (คลิ๊กอ่านข่าวสาร)


๒. การตั้ง ๔ คำถาม มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญก็คือต้องการให้สติและเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น เพื่อช่วยกันคิดช่วยกันหาแนวทางแก้ปัญหาของประเทศ และกำหนดอนาคตเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ (คลิ๊กอ่านข่าวสาร)


๓. ฝาก ๕๐ ประเด็นให้ประชาชนคิดตามโดยไม่ต้องการคำตอบ เพื่อจะได้เข้าใจว่ารัฐบาลและ คสช. มองปัญหาองประเทศ สำหรับตั้งเป็นโจทย์ในการทำงานขับเคลื่อนในปัจจุบัน ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การใช้และการรักษาทรัพยากร หลักกฎหมาย บนพื้นฐานของความเท่าเทียมที่เป็นธรรม รวมทั้งสามารถยกระดับฐานะในเวทีระหว่างประเทศ โดยย้ำว่า ๕๐ เรื่องดังกล่าว เป็นเรื่องที่รัฐบาลคิดและทำอยู่แล้ว แต่ตั้งประเด็นไว้เพื่อแสวงหาความร่วมมือ (คลิ๊กอ่านข่าวสาร)


๔. นายกรัฐมนตรี เชิญชวนให้ร่วมกันออกกำลังกายทั้งระบุว่าได้สั่งการให้หน่วยงานต่างๆ จัดกิจกรรมการออกกำลังกายบ้าง (คลิ๊กอ่านข่าวสาร)


๕. การปฏิรูประบบสาธารณสุข ต้องสอดคล้องกับงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดรวมถึงจะต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก (คลิ๊กอ่านข่าวสาร)


๖. เชิญชวนให้ประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสานปณิธานแห่ง "การให้" / ด้วยการบริจาคเงินสมทบทุนโครงการ "สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์" สถาบันการแพทย์แห่งใหม่ของโรงพยาบาลรามาธิบดี (คลิ๊กอ่านข่าวสาร)


วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐
๑. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีความห่วงใยต่อพสกนิกร ในการเตรียมพร้อมรับมือกับปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ กทม. (คลิ๊กอ่านข่าวสาร)


๒. ด้านความมั่นคง ต้องเพิ่มการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในการเฝ้าระวัง ช่วยสังเกตสิ่งผิดปกติ ช่วยเจ้าหน้าที่ในการป้องกันเหตุร้ายในทุกกรณีในพื้นที่ของตน (คลิ๊กอ่านข่าวสาร)


๓. ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ทให้คนมีความสนใจ ใส่ใจ ศึกษา เรียนรู้ ทำความเข้าใจ และติดตามกฎหมายที่ปรับปรุงใหม่ให้ทันสมัย (คลิ๊กอ่านข่าวสาร)


๔. ด้านสิ่งแวดล้อม ต้องคำนึงถึงความจำเป็นที่ต้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่เหลืออยู่อย่างจำกัด (คลิ๊กอ่านข่าวสาร)


๕. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หลายกลุ่ม หลายฝ่ายยังคงมีความขัดแย้ง และอาจขยายเป็นสงครามได้ตลอดเวลามีทั้งกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว เราจะร่วมมือสนับสนุนซึ่งกันและกันอย่างไร (คลิ๊กอ่านข่าวสาร)


๖. การพัมนาทรัพยากรมนุษย์ นับว่าเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญลำดับสูงสุดทุกรัฐบาลต้องให้ความใส่ใจ สนใจตั้งแต่เด็กแรกเกิด อนุบาล ประถม มัธยม อาชีวะ หรือตามอัธยาศัยอื่นๆด้วย (คลิ๊กอ่านข่าวสาร)


๗. การป้องกันการทุจริต ต้องมีความโปร่งใสทั้งในส่วนราชการ ข้าราชการและบริษัทก่อสร้างนักธุรกิจก็ต้องทำงานอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน (คลิ๊กอ่านข่าวสาร)


วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐
๑. รัฐบาลขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมระลึกถึงพระกรุณาธิคุณ และร่วมถวายพระพรชัยมงคลแด่พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา (คลิ๊กอ่านข่าวสาร)


๒. สนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการบินพลเรือน (คลิ๊กอ่านข่าวสาร)


๓. สนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ (คลิ๊กอ่านข่าวสาร)


๔. "ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ" ที่มุ่งไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน ภายใต้บริบทของโลกที่เป็นพลวัต (คลิ๊กอ่านข่าวสาร)


๕. การเปลี่ยนแปลง "ระดับยุทธศาสตร์" ๔ ประการ (คลิ๊กอ่านข่าวสาร)


๖. การส่งเสริมให้หันมาใช้การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Payment แทนการใช้เงินสด (คลิ๊กอ่านข่าวสาร)


๗. การส่งเสริมให้ใช้ "บัตรเดบิต" แทนเงินสด ซึ่งจะช่วยลดภาระการบริหารจัดการเงินสดที่มีต้นทุนสูง สะดวก และปลอดภัย (คลิ๊กอ่านข่าวสาร)


 วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน วันศุกร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ (คลิ๊กอ่านข่าวสาร)


 วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน วันศุกร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ (คลิ๊กอ่านข่าวสาร)


วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน วันศุกร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ (คลิ๊กอ่านข่าวสาร)


วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐

ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน วันศุกร์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ (คลิ๊กอ่านข่าวสาร)


วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน วันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ (คลิ๊กอ่านข่าวสาร)


วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐

ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน วันศุกร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ (คลิ๊กอ่านข่าวสาร)


วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐
 
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน วันศุกร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ (คลิ๊กอ่านข่าวสาร)

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐
 
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน วันศุกร์ที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ (คลิ๊กอ่านข่าวสาร)

วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐
 
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน วันศุกร์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ (คลิ๊กอ่านข่าวสาร)

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐

ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน วันศุกร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ (คลิ๊กอ่านข่าวสาร)


วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน วันศุกร์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ (คลิ๊กอ่านข่าวสาร)


วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐

ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน วันศุกร์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ (คลิ๊กอ่านข่าวสาร)


วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน วันศุกร์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (คลิ๊กอ่านข่าวสาร)


วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน วันศุกร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (คลิ๊กอ่านข่าวสาร)


 วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน วันศุกร์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ (คลิ๊กอ่านข่าวสาร)


 
ข่าวบริการ/ประชาสัมพันธ์

คลังยุทธศาสตร์ article
ข้อร้องเรียน
วีดิทัศน์รายวิชายุุทธศาสตร์ชาติ
กพร.
สำนักประกันคุณภาพการศึกษา article
สถาบันภาษากองทัพไทย
ประชาสัมพันธ์ภาครัฐ
อาการผู้ป่วยโควิด - 19
ข่าวประชาสัมพันธ์ facebook
วัน พฤหัสบดี ที่ ๑๐ พ.ย.๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ผอ.วปอ.สปท. กรุณาเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ระดับผู้นำขั้นความรู้ชั้นสูง ณ หอประชุมพิบูลสงคราม วปอ.สปท. article
วัน พฤหัสบดี ที่ ๑๐ พ.ย.๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.อ. อุดมเดช สีตบุตร รมช.กห. ร่วมถ่ายภาพหมู่กับคณาจารย์ และ นศ.วปอ.รุ่นที่ ๕๙ ณ อาคารพฤกษชาติพระทรงชัย สปท. หลังจากนั้น รมช. ได้กรุณาเป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๕๙ พร้อมบร article
วันที่ 8 พ.ย.59, เวลา 13.00 น. - 15.00 น. : ผอ.วปอ.ฯ ให้การต้อนรับ Mr.Brian Eyler, Southeast-Asia Director, Stimson Center, DC ผู้บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง Economic Development and Security Outlook Approach to the Southern Economic Corridor, Asian Mainla article
วันที่ 4 พ.ย.59 ผอ.วปอ.ฯ นำคณาจารย์ และ นศ.วปอ.59 ศึกษากิจการและฟังบรรยายสรุปพร้อมชมการสาธิตการปฏิบัติการร่วมทางเรือของ กร. ณ เรือรบหลวงอ่างทอง article
วันที่ 3 พ.ย.59 รอง ผอ.วปอ.ฯ นำคณาจารย์ และ นศ.วปอ.รุ่นที่ 59 ศึกษากิจการและฟังบรรยายสรุปจากหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และอู่เรือราชนาวีมหิดลอดุลยเดช ณ หอประชุม นย. และฟังบรรยายสรุปจากศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ และกิจกรรมปล่อยเต่าลงทะเล article
วันที่ 3 พ.ย.59 เวลา 14.00 น. ผอ.วปอ.สปท. นำข้าราชการ วปอ.ร่วมทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2559 โดย สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ร่วมกับ วิทยาลัยป้องราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ณ วัดนาคกลางวรวิหาร แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพ article
วันที่ 2 พ.ย.59 : ช่วงเช้า ผอ.วปอ.ฯ นำคณาจารย์ และ นศ.วปอ.รุ่นที่ 59 ฟังบรรยายสรุป หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (นสศ.) และ จว.ลพบุรี และชมการสาธิตการปฏิบัติการทางทหารของ นสศ. และในช่วงบ่าย ฟังการบรรยายสรุปและชมการสาธิตการปฏิบัติการทางทหารของ สถาบันเทคโนโลยี article
วันที่ 1 พ.ย.59 เวลา 18.15 น. ผอ.วปอ.ฯ นำคณาจารย์ และ นศ.วปอ.รุ่นที่ 59 ฟังบรรยายสรุปและเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี่ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เวลา 19.30 น. ฟังบรรยายสรุปจาก ผวจ.อยุธยา และประธานหอการค้า จว.อยุธยา ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ article
วันที่ 1 พ.ย.59 : ผอ.วปอ.ฯ นำคณาจารย์ และ นศ.วปอ.รุ่นที่ 59 เดินทางดูกิจการศูนย์การทหารม้า จว.สระบุรี รับฟังการบรยายสรุปภารกิจของ ศม. มทบ.18 และ จว.สระบุรี โดย ผบ.ศม. รอง ผบ.มทบ.18 และ ผวจ.สระบุรี พร้อมชมการสาธิตการปฏิบัติการของทหารม้า article
วันที่ 31 ต.ค.59 : ผอ.วปอ.ฯ นำคณาจารย์ และ นศ.วปอ.รุ่นที่ 59 เดินทางดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศ ภาคปฐมนิเทศ เริ่มต้นที่ จังหวัดราชบุรี รับฟังการบรยายสรุปภารกิจพร้อมชมการสาธิตของทหารช่าง ภาคบ่ายเป็นการดูกิจการและชมการสาธิตทางยุทธวิธีของศูนย์การทหารราบ article
วันศุกร์ ที่ 28 ต.ค. 59 ผอ.วปอ.สปท.พร้อมด้วยข้าราชการ วปอ. และ นศ.วปอ.รุ่นที่ 59 ร่วมกิจกรรมอันเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รวม 2 กิจกรรม article
วันที่ 20 ต.ค. 2559 เวลา 08.00 น. ในวาระครบสัตตมวารที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคต ผอ.วปอ.ได้นำคณาจารย์ ข้าราชการ และ นศ.วปอ.59 ถวายอาลัยและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ article
การบรรยายพิเศษเรื่อง Defence Engagement โดย RADM Simon Ancona, Assistant Chief of the Defence Staff Defence Engagement กองทัพสหราชอาณาจักร article
การดูกิจการ ณ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง และ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ article
วันที่ 13 ต.ค.59 : ผอ.วปอฯ .นำ นศ.วปอ.รุ่นที่ 59 ดูกิจการที่ธนาคารแห่งประเทศไทย และ กระทรวงกลาโหม article
วันที่ 12 ต.ค.59 : ผอ.วปอ.นำคณาจารย์และ นศ.วปอ.59 เดินทางดูกิจการ ณ บก.ทร. และ บก.ทบ. article
เมื่อ วันอังคาร ที่ 11 ต.ค.59 : นศ.วปอ.59 ดูกิจการหน่วยงานใน กทม.วันที่ 2 ณ กรมชลประทาน article
เมื่อ วันจันทร์ ที่ 10 ต.ค. 59 : ผอ.วปอ.ฯ นำคณาจารย์และ นศ.วปอ.59 เดินทางดูกิจการภาคการปฐมนิเทศ article
เมื่อ วันที่ 10 ต.ค. 59 พล.ท. ไชยอนันต์ จันทคณานุรักษ์ ผอ.วปอ.ฯ กับนักศึกษา วปอ.58 ออกรายการเดินหน้าประเทศไทยเวลา 18.00 น. article
คำแถลงการณ์ นรม.และ หน.คสช. ๑๐ ส.ค.๕๙
สารคดี ๘๔ พรรษา พระมารดาของแผ่นดิน
ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ กกต. วันลงประชามติคือ ๗ ส.ค.๕๙
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ 2559 ระหว่างวันที่ 12-22 พ.ค.59 article
โครงการพลังงานและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย ๒๕๕๙
นาฬิกาที่ระลึก ๖๐ ปี วปอ.
Bike for DAD ปั่นเพื่อพ่อ รวมภาพกิจกรรม
Defense & Security 2015
"BEST" คติพจน์ กระทรวงกลาโหม