ภาพถ่ายงานสัมนาวิชาการ

       ภาพถ่ายงานสัมนาวิชาการ ครั้งที่ ๓ เรื่อง ปัจจัยของความสำเร็จในการปฏิบัติเพื่อสร้างความปรองดองให้เป็นรูปธรรม เมื่อวันที่ ๖-๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ  หอประชุมพิบูลสงคราม วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร โดยมี พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานพิธีเปิด   การสัมนา

 
ข่าวสารสถาบัน
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.