พิธีรับ-ส่งหน้าที่ article

 พิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ โดย พลโท ไชยอนันต์ จันทคณานุรักษ์ ส่งมอบหน้าที่และการบังคับบัญชาผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ให้กับ พลโท ปริพัฒน์ ผลาสินธุ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรท่านใหม่ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ ณ หอประชุมพิบูลสงคราม วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

 
ข่าวสารสถาบัน
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.