ประชาสัมพันธ์ภาครัฐ

 

 

 - ราคาสินค้าเกษตร


 -  IT Security TIP

 

  - สรุปสถานการณ์น้ำประจำวัน

 

 - กรมอุตุนิยมวิทยา สายด่วน 1182

 - กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย  สายด่วน 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง


 
- ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร 0-2248-5115 ตลอด 24 ชั่วโมง