คลังภาพ / Photo Gallery > การศึกษาภาคการปฐมนิเทศ นศ.วปอ.๕๘ ระหว่าง ต.ค.- พ.ย.๕๘

การศึกษาภาคการปฐมนิเทศ นศ.วปอ.๕๘ ระหว่าง ต.ค.- พ.ย.๕๘

        พลโท ไชยอนันต์  จันทคณานุรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ นำนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๕๘ เดินทางการดูกิจการหน่วยงานต่างๆ อาทิ กระทรวงกลาโหม กองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงคมนาคม กระทรวงพลังงาน ธนาคารแห่งประเทศไทย ศุนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงกองทัพไทย อนุสรณ์สถานแห่งชาติ ระหว่าง ๑๕,๑๖ และ ๑๙-๒๑ ตุลาคม ๕๘


TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.