คลังภาพ / Photo Gallery > พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตร วปอ.รุ่นที่ ๕๘

พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตร วปอ.รุ่นที่ ๕๘

ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้กรุณาเป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๕๘ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ หอประชุมพิบูลสงคราม วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร โดยได้กรุณาให้เกียรติถ่ายภาพหมู่ร่วมกับนักศึกษา วปอ.ฯ และบรรยายในหัวข้อวิชา (ป-๓) บทบาทของภาครัฐ เอกชนและการเมือง ในการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ ในพิธีดังกล่าวด้วย 


TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.