การฝึกแก้ปัญหาสถานการณ์วิกฤตระดับชาติ NDCEx65

เมื่อวันที่ ๓๐ พ.ค. - ๑ มิ.ย.๖๖ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรฯ ได้จัดการฝึกแก้ปัญหาสถานการณ์วิกฤตระดับชาติ (NDCEx65) ของนักศึกษาหลักสูตร วปอ.รุ่นที่ ๖๕ ภายใต้หัวข้อ “โรคระบาดอุบัติใหม่”   โดยใช้บริบทการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เป็นต้นแบบในการจัดทำสถานการณ์ฝึกฯ ทั้งนี้นักศึกษาของหลักสูตรฯ ได้ฝึกปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บริหารของคณะรัฐบาลในตำแหน่งต่างๆ ตามโครงสร้างการจัดการฝึกที่กำหนดขึ้นในขณะมีสถานการณ์จำลองการแพร่ระบาดของโรค ซึ่งนักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งได้ร่วมกันแถลงผลและวิจารณ์ผลการฝึก ภายใต้การกำกับดูแลของ พล.ท. ชาติชาย  ชัยเกษม ผอ.วปอ.สปท./ผู้อำนวยการฝึก ณ อาคารวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรฯ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Visitors: 454,937