คลังยุทธศาสตร์

สาระน่ารู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ

 

- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ข้อมูล : ไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล)

- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนปฏิรูปประเทศ (สำนักคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ/สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ)

 


  

การแถลงผลการศึกษาเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ของนักศึกษา วปอ. รุ่นที่ 61

  

ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี (วปอ.รุ่นที่ 61)

  

การแถลงผลการศึกษาเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ของนักศึกษา วปอ. รุ่นที่ 62

 

-  ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี (วปอ.รุ่นที่ 62)
 

- Best Energy (คุณสมโภชน์ อาหุนัย) 

- Best E - Marketplace (คุณทศพร รัตนมาศทิพย์)  

- Best Agriculture (คุณวิวรรธน์ เหมมณฑารพ)  

- Best Tourism (คุณวสุเชษฐ์ โสภณเสถียร)  

- Best Cyber Security (คุณปริญญา หอมเอนก)  

- Best for the Best (บทสรุป)

 

Visitors: 437,428