สำนักประกันคุณภาพการศึกษา

 คำสั่งคณะกรรมการต่างๆ

 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) วปอ.สปท.


 • ระเบียบ คำสั่ง นโยบาย ด้านคุณภาพและมาตรฐานการฝึกอบรมทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย 
  1. หน้าปก       
  2. คำนำ
  3. สารบัญ    
  4. เนื้อหา 
         4.1 เนื้อหา (หน้า 1-16)  
         4.2 เนื้อหา (หน้า 17- 42)
         4.3 เนื้อหา (หน้า 43-58)
         4.4 เนื้อหา (หน้า 59-76)
    

Visitors: 437,439