การเสวนา เรื่อง สภาวะแวดล้อมโลกด้านการบริหารจัดการข้อมูลในยุคดิจิทัล

วันที่ ๒๗ ก.พ.๖๗ เวลา ๐๙๐๐-๑๒๐๐ กวท.สวม.วปอ.สปท. จัดการเสวนา รายวิชา ๑๑-๑ เรื่อง สภาวะแวดล้อมโลกด้านการบริหารจัดการข้อมูลในยุคดิจิทัล โดย ดร. วีระ วีระกุล รองประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย
และคุณมนตรี สถาพรกุล หัวหน้าสายงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล แห่งทรูคอร์เปอเรชั่น จำกัด มหาชน การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Visitors: 470,299