ผู้บริหาร

 

พลโท ชาติชาย ชัยเกษม

ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

๑ ต.ค. ๖๕ - ปัจจุบัน

 

 

 

พลตรี ภาณุพงศ์ สุวัณณุสส์

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ


พลตรี ศักดิ์สิทธิ์ แสงชนินทร์

ผู้อำนวยการสำนักวิทยาการความมั่นคง
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

 

 

 

 พันเอก กิตติภัค ทองธีรธรรม
รองผู้อำนวยการสำนักวิทยาการความมั่นคง (1) 

 

นาวาอากาศเอก สาดิศย์ พริ้งประยูร
รองผู้อำนวยการสำนักวิทยาการความมั่นคง (2)

 

นาวาอากาศเอก จตุรงค์ วงษ์สวรรค์
ผู้อำนวยการกองอำนวยการ

 

นาวาอากาศเอก  เนติภัทร  ภัทร์กุลชัย
ผู้อำนวยการกองพัฒนาการศึกษา

 

นาวาอากาศเอก ปัญญา ศรีสิงห์
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และความมั่นคง

 

นาวาอากาศเอก เจน คล้ายสังข์
ผู้อำนวยการกองการเมืองและการทหาร

 

นาวาอากาศเอก อภิชัย ศิริขันธ์ 
ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจและสังคมจิตวิทยา

 

พันเอก ภรัถ  เทียนทองดี
ผู้อำนวยการกองวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีฯ

 

นาวาเอกหญิง เด่นสุรางค์ ภิรมย์สวัสดิ์ รน.
ผู้อำนวยการกองเอกสารวิจัยและห้องสมุด

 

พันเอกหญิง ฐานีย์ บุญสิลา
อาจารย์ที่ปรึกษา

 

   
   
   
   
   

 

 

 

พลเอก ราเมศร์ สันติบุตร

 

 

พลโท นักรบ บุญบัวทอง

 

 

พลโท อำนาจ เลิศหิรัณย์

 

 

พลโท เจนสิทธิ์ คนศิลป์

 

 

 

พลโท กิตติ คงสมบัติ

 

 

พลโท นำศักดิ์ สาระสุข

 

 

 

พลโท ณัฐวุฒิ สบายรูป

 

 

พลโท พงศ์เทพ แก้วไชโย

 

 

พลตรี เฉลิมชัย รื่นภิรมย์

 

 

พลตรี ชวนากร ผดุงกิจ

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 220,757