ผู้บริหาร

 

พลโท ไพศาล งามวงษ์วาน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

๑ ต.ค. ๖๔ - ปัจจุบัน

 

 

พลตรี เจนสิทธิ์ คนศิลป์

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ


พลตรี ศักดิ์สิทธิ์ แสงชนินทร์

ผู้อำนวยการสำนักวิทยาการความมั่นคง
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

 

 

 

 พันเอก กิตติภัค ทองธีรธรรม
รองผู้อำนวยการสำนักวิทยาการความมั่นคง (1) 

 

พันเอก สมบัติ น้ำดอกไม้
รองผู้อำนวยการสำนักวิทยาการความมั่นคง (2)

 

นาวาอากาศเอก จตุรงค์ วงษ์สวรรค์
ผู้อำนวยการกองอำนวยการ

 

นาวาอากาศเอก  เนติภัทร  ภัทร์กุลชัย
ผู้อำนวยการกองพัฒนาการศึกษา

 

นาวาอากาศเอก ปัญญา ศรีสิงห์
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และความมั่นคง

 

นาวาอากาศเอก เจน คล้ายสังข์
ผู้อำนวยการกองการเมืองและการทหาร

 

นาวาอากาศเอก อภิชัย ศิริขันธ์ 
ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจและสังคมจิตวิทยา

 

พันเอก รพีพัฒน์  สุทธิวงศ์
ผู้อำนวยการกองวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีฯ

 

นาวาเอกหญิง เด่นสุรางค์ ภิรมย์สวัสดิ์ รน.
ผู้อำนวยการกองเอกสารวิจัยและห้องสมุด

 

พันเอกหญิง ฐานีย์ บุญสิลา
อาจารย์ที่ปรึกษา

 

   
   
   
   
   

 

 

 

พลโท ราเมศร์ สันติบุตร

 

 

พลอากาศโท ชนินทร เฉลิมทรัพย์

 

 

พลโท นักรบ บถญบัวทอง

 

 

พลอากาศโท ภูมิใจ เลขสุนทรากร

 

 

พลโท ทัฬห์ บุญเฉลย

 

 

พลตรี กิติชาติ นิลขำ

 

 

พลตรี อำนาจ เลิศหิรัณย์

 

 

พลตรี เฉลิมชัย รื่นภิรมย์

 

 

พลตรี ชวนากร ผดุงกิจ

 

 

พลตรี ภาณุพงศ์ สุวัณณุสส์

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 111,367