ผู้บริหาร

 

พลโท ทักษิณ สิริสิงห

ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

๑ เม.ย. ๖๗ - ปัจจุบัน

 

 

 

พลตรี กฤตพันธุ์ รักใคร่

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ


พลตรี กิตติภัค ทองธีรธรรม

ผู้อำนวยการสำนักวิทยาการความมั่นคง
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

 

 

 

 นาวาอากาศเอก สาดิศย์ พริ้งประยูร 
รองผู้อำนวยการสำนักวิทยาการความมั่นคง (1) 

 

พันเอก สมบัติ น้ำดอกไม้
รองผู้อำนวยการสำนักวิทยาการความมั่นคง (2) 

 

พันเอก พีระพงษ์ จันทวโร
ผู้อำนวยการกองอำนวยการ

 

นาวาอากาศเอก  เนติภัทร  ภัทร์กุลชัย
ผู้อำนวยการกองพัฒนาการศึกษา

 

พันเอก พรินทร์ การสุทธิ์
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และความมั่นคง

 

นาวาอากาศเอก เจน คล้ายสังข์
ผู้อำนวยการกองการเมืองและการทหาร

 

นาวาอากาศเอก อภิชัย ศิริขันธ์ 
ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจและสังคมจิตวิทยา

 

พันเอก ภรัถ  เทียนทองดี
ผู้อำนวยการกองวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีฯ

 

นาวาอากาศเอก ปัญญา ศรีสิงห์
ผู้อำนวยการกองเอกสารวิจัยและห้องสมุด

 

นาวาเอกหญิง เด่นสุรางค์ ภิรมย์สวัสดิ์ รน.
อาจารย์ที่ปรึกษา

 

   
   
   
   
   

 

 

 

พลเอก นักรบ บุญบัวทอง

 

 

พลโท กฤษณ์ จันทรนิยม

 

 

พลโท กิตติ คงสมบัติ

 

 

พลโท นำศักดิ์ สาระสุข

 

 

 

พลโท ยุทธศักดิ์  วาสนจิตต์

 

 

พลตรี อชิรวิชญ์  ศรีไพบูลย์

 

 

 

พลตรี พิสิษฐ์ ลิขิตสุภิณ

 

 

พลตรี กิตติภัค ทองธีรธรรม

 

 

พลตรี ประเทือง ปิยกะโพธิ์

 

 

พันตำรวจเอก สิริชัย สิต ทรัพย์ประเสริฐ

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 437,431