สัญลักษณ์/เครื่องหมายสถาบัน

สัญลักษณ์ของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรเป็นรูป รัฎฐาภิรักษ์

 
ภาพแสดงความหมาย ๑๐ ตำแหน่งเครื่องหมายรัฏฐาภิรักษ์

โดยมีความหมายโดยละเอียดดังนี้

๑. พระมหามงกุฎพร้อมรัศมี เป็นสีของพื้นโล่ ซึ่งเป็นสีของท้องฟ้า อันเป็นสิ่งที่สูง มีความหมายว่าเป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงของประเทศ หมายถึง สถาบันพระมหากษัตริย์

๒. อุณาโลม เป็นเครื่องหมายที่ใช้ในพิธีทางศาสนาโดยทั่วไป เพื่อให้หมายถึง ศาสนาประจำชาติ

๓. ปีกนก หมายถึง กองทัพอากาศ

๔. จักร หมายถึง กองทัพบก

๕. สมอเรือ หมายถึง กองทัพเรือ

๖. รูปโล่และแถบธงชาติไทย หมายถึง สิ่งที่ใช้ป้องกันภัยและอันตราย เมื่อนำมาใช้รวมกันกับภาพธงชาติ จึงมีความหมายถึงการป้องกัน ประเทศให้อยู่รอดปลอดภัยและราชอาณาจักรไทย

๗. สีฟ้าอ่อน หมายถึง การป้องกันประเทศและราชอาณาจักรไทยให้อยู่รอดปลอดภัย

๘. ราชสีห์และคชสีห์ หมายถึง กระทรวง ทบวง ต่างๆ

๙.  ดาวห้าแฉก หมายถึง การผนึกกำลังต่างๆทั้ง 5 ฝ่าย ได้แก่ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ตำรวจ พลเรือนและภาคเอกชนให้เป็นหนึ่งเดียว

๑๐. ช่อชัยพฤกษ์ หมายถึง ชัยชนะอันเกิดจากความสามัคคี ความพร้อมเพรียงกันของบุคคลทุกฝ่ายในชาติ

.......................

 

Visitors: 437,427