การถกแถลงแบบมีบ่งการ หัวข้อวิชา ข้อพิจารณาด้านเศรษฐกิจต่อความมั่นคงแห่งชาติ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ก.พ. ๖๗ เวลา ๑๓๐๐ - ๑๔๓๐ วปอ.สปท. จัดการถกแถลงให้กับนักศึกษา วปอ.รุ่นที่ ๖๖ หัวข้อวิชา ข้อพิจารณาด้านเศรษฐกิจต่อความมั่นคงแห่งชาติ ณ ห้องถกแถลง ๑–๑๐ นั้น จุดมุ่งหมายเพื่อวิเคราะห์ภาพรวมสภาวะแวดล้อมของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจภูมิภาคที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศไทย รวมถึงการเสนอแนะแนวทางการบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างโอกาสเพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจและเสริมสร้างสมรรถนะความสามารถในการแข่งขันระยะยาวของไทยต่อไป
Visitors: 470,300