การถกแถลง หัวข้อวิชาข้อพิจารณาด้านพลังงานต่อความมั่นคงแห่งชาติ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พ.ค.๖๖ เวลา ๑๓๐๐-๑๔๓๐ วปอ.สปท. จัดการถกแถลง (วิชา ๙-๔) ข้อพิจารณาด้านพลังงานต่อความมั่นคงแห่งชาติ ณ ห้องถกแถลง ๑-๑๐ ให้กับ นศ.วปอ. รุ่นที่ ๖๕ เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคสำคัญของสภาวะแวดล้อมโลก ภายในประเทศและความมั่นคงด้านพลังงาน ที่มีผลต่อความมั่นคงแห่งชาติ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Visitors: 454,865