การถกแถลง หัวข้อวิชาข้อพิจารณาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมฯ

เมื่อ วันพุธที่ ๒๒ มี.ค.๖๖ เวลา ๑๐๓๐ - ๑๒๐๐ วปอ.สปท. จัดการถกแถลง วิชา (๘-๔) ข้อพิจารณาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมที่มีผลต่อความมั่นคงแห่งชาติ ให้กับ นศ.วปอ.รุ่นที่ ๖๕ โดยมีการแบ่งกลุ่มถกแถลง จำนวน ๑๐ กลุ่ม เพื่อให้ นศ.ฯ วิเคราะห์สภาพปัญหา และอุปสรรคสำคัญของสภาวะแวดล้อมโลกและภายในประเทศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมที่มีผลต่อความมั่นคงแห่งชาติ

Visitors: 470,267