การทดสอบความรู้ ความเข้าใจด้านยุทธศาสตร์

การทดสอบความรู้ด้านยุทธศาสตร์ เพื่อประเมินองค์ความรู้ ความเข้าใจ กระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติของ นศ.วปอ.รุ่นที่ 66 เพื่อให้สามารถจัดทำข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขยุทธศาสตร์ชาติให้มีความเหมาะสม และครอบคลุมในทุกประเด็นของผลประโยชน์แห่งชาติ ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน
Visitors: 454,896