วปอ.สปท. จัดการบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษา วปอ. รุ่นที่ ๖๖ เรื่อง กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดย ดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม เลขาธิการ คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มิ.ย. ๖๗ เวลา ๐๙๐๐-๑๐๓๐ วปอ.สปท. จัดการบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษา วปอ. รุ่นที่ ๖๖ เรื่อง กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดย ดร.ศิวรักษ์  ศิวโมกษธรรม เลขาธิการ คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ณ หอประชุมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Visitors: 470,271