การบรรยายหัวข้อวิชา (๖-๗) สังคมไทยตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกระแสโลกาภิวัตน์

วันจันทร์ที่ ๙ ต.ค.๖๖ เวลา ๑๐๓๐-๑๒๐๐ วปอ.สปท. จัดการบรรยายให้กับนักศึกษา วปอ.รุ่นที่ ๖๖ หัวข้อวิชา (๖-๗) สังคมไทยตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกระแสโลกาภิวัตน์ โดย นายลลิต  ถนอมสิงห์ (วปอ.๕๗) กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ทั้งนี้ โดยมี ผอ.วปอ.สปท. และ ผอ.สวม.วปอ.สปท. ร่วมให้การต้อนรับ ณ หอประชุมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

Visitors: 470,285